24 Tháng Năm 2024  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Quản lý tổng hợp » Đội ngũ cán bộ ::..   Đăng nhập
 Phòng Quản lý tổng hợp Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 220
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 220

Đang Online Đang Online:
    
 Đội ngũ cán bộ Đóng
 
Địa chỉ:
Sô điện thoại: 058.3590207
Di động:
Số fax: 84.58.3590034
Email: myngan.ion@gmail.com
   
Lý lịch khoa học

Đào tạo

- Từ năm 1993-1998: Học Đại học, Nuôi trồng Thủy Sản, Đại học Nha Trang
- Từ năm 2000-2002 : Học Thạc sĩ, chuyên ngành Sinh thái biển, trường Đại học Aarhus, Đan Mạch

Kinh nghiệm, và các dự án tham gia nghiên cứu

- Từ năm 1998 – 2006; Tham gia nuôi cá cảnh biển tại Bảo tàng Hải dương học
- Từ năm 2008 – 2011: Biên soạn Động Vật Chí Biển Việt Nam phần Da gai (Echinodermata)
- Từ năm 2008-2011: Tham gia thực hiện các chuyên đề trưng bày cho Bảo tàng Hải dương học

Lãnh vực quan tâm nghiên cứu
  Nghiên cứu về sinh thái học, phân loại học của ngành động vật Da gai (Echinodermata)
Các bài báo đã công bố

1. Đào Tấn Hỗ, Bùi Quang Nghị, Nguyễn Thị Mỹ Ngân, 2001. Một số dẫn liệu bổ sung về tình trạng thú biển ở Việt Nam.. Viện Hải Dương Học. Tuyển tập Báo cáo Khoa học. Hội nghi Khoa học “BIỂN ĐÔNG 2000”: 331-340.
2. Đào Tấn Hỗ, Nguyễn Thị Mỹ Ngân, Hoàng Lê Thanh Huyền, Bùi Quang Nghị, 2001. Thành phần cộng sinh giữa Hải Quì và cá Khoang cổ ở vịnh Nha Trang. Viện Hải Dương Học. Tuyển tập Báo cáo Khoa học. Hội nghi Khoa học “BIỂN ĐÔNG 2000”: 295-306.
3. Đào Tấn Hỗ, Bùi Quang Nghị, Nguyễn Thị Mỹ Ngân, 2004. Vài thông tin mới ghi nhận về thú biển ở Việt Nam. Tuyển tập Báo cáo Khoa học. Hội nghi Khoa học “BIỂN ĐÔNG 2002”: 319-328.
4. Nguyễn Thị Mỹ Ngân, Bùi Thị Thanh Thủy, Chu Anh Khánh, 2007. Bước đầu nghiên cứu sinh sản cá Khoang cổ Yên ngựa (Amphiprion polymnus (Linne, 1758)) trong điều kiện nuôi nhốt ở Bảo tàng Hải dương học. Hội nghị khoa học “Biển Đông – 2007”. 415-424 pp.
5. Đào Tấn Hỗ, Nguyễn Thị Mỹ Ngân, Nguyễn Thị Mỹ Ngân, 2009. Kết quả phân tích mẫu động vật Da gai (Echinodermata) thu được trong hai chuyến khảo sát trên tàu “Viện sĩ Oparin”. Tuyển tập Nghiên cứu biển 16. 191-202
6. Nguyễn Thị Mỹ Ngân & Đào Tấn Hỗ 2009. Giống Amphioplus (họ Amphiuridae, lớp Ophiuroidea, ngành Echinodermata) ở biển Việt Nam. Hội nghị quốc gia về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật biển 243-247

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 84.58.3590036
Số fax: 84.58.3590034
Email: nguyenphiphat@gmail.com

   
Nhiệm vụ

- Quản lý vật tư, tài sản, thiết bị, xây dựng và cơ sở vật chất của Viện.
- Công tác hành chánh quản trị.

 

 
Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 84.58.3590036
Số fax: 84.58.3590034
Email: 
   
Nhiệm vụ

- .

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 84.58.3590036
Số fax: 84.58.3590034
Email: 

   
Nhiệm vụ

 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 84.58.3590036
Số fax: 84.58.3590034
Email: 

   
Nhiệm vụ

 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 84.58.3590036
Số fax: 84.58.3590034
Email: 

   
Nhiệm vụ

 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 84.58.3590036
Số fax: 84.58.3590034
Email: 

   
Nhiệm vụ

 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 84.58.3590036
Số fax: 84.58.3590034
Email: 

   
Nhiệm vụ

 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 84.58.3590036
Số fax: 84.58.3590034
Email: 

   
Nhiệm vụ

 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 84.58.3590036
Số fax: 84.58.3590034
Email: 

   
Nhiệm vụ

 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 84.58.3590036
Số fax: 84.58.3590034
Email: 

   
Nhiệm vụ

 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 84.58.3590036
Số fax: 84.58.3590034
Email: 

   
Nhiệm vụ

 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 84.58.3590036
Số fax: 84.58.3590034
Email: 

   
Nhiệm vụ

 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 84.58.3590036
Số fax: 84.58.3590034
Email: 

   
Nhiệm vụ

 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 84.58.3590036
Số fax: 84.58.3590034
Email: 

   
Nhiệm vụ

 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 84.58.3590036
Số fax: 84.58.3590034
Email: 

   
Nhiệm vụ

 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 84.58.3590036
Số fax: 84.58.3590034
Email: 

   
Nhiệm vụ

 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 84.58.3590036
Số fax: 84.58.3590034
Email: 

   
Nhiệm vụ

 

    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm