01 Tháng Bảy 2022  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Quản lý tổng hợp » Đội ngũ cán bộ ::..   Đăng nhập
 Phòng Quản lý tổng hợp Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 1733
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 1733

Đang Online Đang Online:
    
 Đội ngũ cán bộ Đóng
 
Địa chỉ:
Sô điện thoại: 058.3590207
Di động:
Số fax: 84.58.3590034
Email: myngan.ion@gmail.com
   
Lý lịch khoa học

Đào tạo

- Từ năm 1993-1998: Học Đại học, Nuôi trồng Thủy Sản, Đại học Nha Trang
- Từ năm 2000-2002 : Học Thạc sĩ, chuyên ngành Sinh thái biển, trường Đại học Aarhus, Đan Mạch

Kinh nghiệm, và các dự án tham gia nghiên cứu

- Từ năm 1998 – 2006; Tham gia nuôi cá cảnh biển tại Bảo tàng Hải dương học
- Từ năm 2008 – 2011: Biên soạn Động Vật Chí Biển Việt Nam phần Da gai (Echinodermata)
- Từ năm 2008-2011: Tham gia thực hiện các chuyên đề trưng bày cho Bảo tàng Hải dương học

Lãnh vực quan tâm nghiên cứu
  Nghiên cứu về sinh thái học, phân loại học của ngành động vật Da gai (Echinodermata)
Các bài báo đã công bố

1. Đào Tấn Hỗ, Bùi Quang Nghị, Nguyễn Thị Mỹ Ngân, 2001. Một số dẫn liệu bổ sung về tình trạng thú biển ở Việt Nam.. Viện Hải Dương Học. Tuyển tập Báo cáo Khoa học. Hội nghi Khoa học “BIỂN ĐÔNG 2000”: 331-340.
2. Đào Tấn Hỗ, Nguyễn Thị Mỹ Ngân, Hoàng Lê Thanh Huyền, Bùi Quang Nghị, 2001. Thành phần cộng sinh giữa Hải Quì và cá Khoang cổ ở vịnh Nha Trang. Viện Hải Dương Học. Tuyển tập Báo cáo Khoa học. Hội nghi Khoa học “BIỂN ĐÔNG 2000”: 295-306.
3. Đào Tấn Hỗ, Bùi Quang Nghị, Nguyễn Thị Mỹ Ngân, 2004. Vài thông tin mới ghi nhận về thú biển ở Việt Nam. Tuyển tập Báo cáo Khoa học. Hội nghi Khoa học “BIỂN ĐÔNG 2002”: 319-328.
4. Nguyễn Thị Mỹ Ngân, Bùi Thị Thanh Thủy, Chu Anh Khánh, 2007. Bước đầu nghiên cứu sinh sản cá Khoang cổ Yên ngựa (Amphiprion polymnus (Linne, 1758)) trong điều kiện nuôi nhốt ở Bảo tàng Hải dương học. Hội nghị khoa học “Biển Đông – 2007”. 415-424 pp.
5. Đào Tấn Hỗ, Nguyễn Thị Mỹ Ngân, Nguyễn Thị Mỹ Ngân, 2009. Kết quả phân tích mẫu động vật Da gai (Echinodermata) thu được trong hai chuyến khảo sát trên tàu “Viện sĩ Oparin”. Tuyển tập Nghiên cứu biển 16. 191-202
6. Nguyễn Thị Mỹ Ngân & Đào Tấn Hỗ 2009. Giống Amphioplus (họ Amphiuridae, lớp Ophiuroidea, ngành Echinodermata) ở biển Việt Nam. Hội nghị quốc gia về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật biển 243-247

 
Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Sô điện thoại:  0258-3590033
Di động: 0983883559
Số fax: 0258-3590034

Email: hvthe@vnio.vast.vn;
           hovantheio@gmail.com

   
Lý lịch khoa học
 • 1990-1995: Đại học Thủy sản Nha Trang
 • 2001-2004: Học Cao học ngành sinh thái học (Đại học Huế)
 • 2005-2009: Nghiên cứu sinh bậc Tiến sĩ (Viện Hải dương học)
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu
 •  Đa dạng sinh học tảo hai roi sống đáy:
  • Phân loại học và sinh thái: Xác định đa dạng loài qua phương pháp so sánh hình thái học cổ điển và phân tích sinh học phân tử
  • Sinh thái học cá thể: Tốc độ sinh trưởng và độc tố Ciguatera của nhóm tảo hai roi sống đáy
Các bài báo đã công bố
 1. Ho V. The and H’Yon Niê Bing, 2019. First report of Gambierdiscus caribaeus and G. carpenteri (Dinophyceae) from Nha Trang bay, South Central Vietnam. Journal of the Marine Biological Association of India. Vol. 60 (2): 5-11. ISSN: 2321-7898.
 2. Pham Xuan Ky, Pham Thi Mien, Le Ho Khanh Hy, Dao Viet Ha, Nguyen Phuong Anh, Doan Thi Thiet, Phan Bao Vy, Ho Van The. 2019. Investigation of antibacterial activity of crude extracts from marine snails and bivalves in the Southern coast of Vietnam. American Journal of Biomedical and Life Sciences. Vol. 7 (1): 10-15,  ISSN: 2330-8818
 3. Nguyen Thi Huong, Ninh Thi Ngoc, Nguyen Van Thanh, Nguyen Hai Dang, Nguyen Xuan Cuong, Nguyen Hoai Nam, Do Cong Thung, Ho Van The, Vo Si Tuan, Phan Van Kiem, and Chau Van Minh, 2017. Eudesmane and aromadendrane sesquiterpenoids from the Vietnamese soft coral Sinularia erecta. Natural Product Research, Volume 32, No.15: 1798-1802. ISSN:1478-6419.
 4. Phan Thành Bắc, Bùi Hồng Long, Hồ Văn Thệ 2016.Một số kết quả tính toán bước đầu khả năng lan truyền nhiệt từ nguồn nước làm mát của các nhà máy điện hạt nhân tại vùng biển ven bờ Ninh Thuận. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Tập 4
 5. Nguyễn Chí Thời, Đoàn Như Hải, Nguyễn Thị Mai Anh, Hồ Văn Thệ, Trần Thị Lê Vân, Phan Tấn Lượm, Nguyễn Ngọc Lâm. 2015. Ảnh hưởng của thủy triều đến cấu trúc quần xã TVPD tại trạm quan trắc môi trường vịnh Nha Trang, Khánh Hòa. Tuyển tập Nghiên cứu biển, Tập 21: 189-200
 6. Cao Van Nguyen, Nguyen Tac An, Ho Van The. 2014. Biological characteristics of the Oyster Crassostrea lugubris in Central Coastal Vietnam. World Aquaculture, Volume 45, No. 3: 52-54, ISSN: 1041-5602
 7. Ho V.T. and Nguyen N.L.2014. Morphology and distribution of the three epiphytic dinoflagellate species Coolia monotis, C. tropicalis,and C.canariensis (Ostreopsidaceae, Gonyaulacales, Dinophyceae) from Vietnamese coastal waters. Ocean Science Journal 49 (3):211-221
 8. Hồ Văn Thệ và Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Thị Mai Anh, Đoàn Như Hải. 2014. Tảo hai roi sống bám độc hại ở vịnh Nha trang, Khánh Hòa. Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc về Sinh học biển và Phát triển bền vững lần thứ 2, Hải phòng, 25 -26 tháng 11 năm 2014, pp. 219-226.
 9. Nguyễn Chí Thời, Nguyễn Thị Mai Anh, Trần Thị Lê Vân, Hồ Văn Thệ, Phan Tấn Lượm, Đoàn Như Hải, Nguyễn Ngọc Lâm. 2014. Biến động số lượng loài và sinh vật lương thực vật phù du ở vịnh Vân Phong (Khánh Hòa), Nam trung bộ, Việt Nam. Tuyển tập Nghiên cứu biển, tập 20: 104-120. ISSN:1859-2120.
 10. Hồ Văn Thệ và Nguyễn Ngọc Lâm, 2013. Tảo hai roi sống đáy (dinophyta) vùng biển đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Kỷ yếu Hội nghị quốc tế “Biển Đông”, pp: 407-414
 11. Lam Nguyen -Ngoc, The Ho-Van, and Jacob Larsen, 2012. A taxonomic account of Ceratium (Dinoflagellates) in Vietnamese waters. Thailand Natural History Journal, Vol. 6 (1): 25-59. ISSN: 1686-770X
 12. Hồ Văn Thệ và Nguyễn Ngọc Lâm, 2011. Dẫn liệu về tảo hai roi sống đáy ở vùng biển quần đảo Trường Sa (Việt Nam). Hội nghị khoa học và công nghệ Biển toàn quốc lần thứ V. Quyển 4 Sinh học và nguồn lợi sinh vật biển, trang 178-186. Nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ.
 13. Nguyễn Chí Thời, Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Ngọc Lâm, Đoàn Như Hải,Hồ Văn Thệ, 2011. Biến động thực vật phù du tại mặt cắt Nha Phu - Bình Cang, Khánh Hòa các năm 2009-2010. Hội nghị khoa học và công nghệ Biển toàn quốc lần thứ V. Quyển 4 Sinh học và nguồn lợi sinh vật biển, trang 232-238. Nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ.
 14. Lữ Văn Tập, Nguyễn Ngọc Lâm và Hồ Văn Thệ, 2011. Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn lên sinh trưởng của loài tảo hai roi sống đáy Coolia canariensis. Hội nghị khoa học và công nghệ Biển toàn quốc lần thứ V. Quyển 4 Sinh học và nguồn lợi sinh vật biển, trang 253-260. Nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ.
 15. Roeder K., Erler K., Kibler S., Tester P., Ho Van The, Lam Nguyen Ngoc, Gerdts G., Luckas B., 2010. Characteristic profiles of Ciguatera toxins in different strains of Gambierdiscus spp. Toxicon, Vol. 56 (5): 731-738. ISSN : 0041-0101
 16. Hồ Văn Thệ,2010. Bổ sung năm loài thuộc chi Prorocentrum Ehrenberg (Dinophyta) sống đáy vùng biển Việt Nam. Tạp chí sinh học, tập 32 (1): 26-32.
 17. Hồ Văn Thệ, Nguyễn Thị Mai Anh, 2010. Đặc điểm hình thái và sinh trưởng của loài tảo hai roi Gambierdiscus pacificus Chinain et Faust 1999. Tạp chí sinh học, tập 32 (3): 36-43.
 18. Hồ Văn Thệ và Nguyễn Ngọc Lâm, 2010. Bổ sung hai loài thuộc chi Sinophysis cho khu hệ tảo hai roi (Dinophyta) ở Việt Nam. Tuyển tập Nghiên cứu Biển, tập XVII: 139-146.
 19. Hồ Văn Thệ,2009. Tảo hai roi (Dinophyta) sống đáy ở vùng biển Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận và Vũng Tàu. Trong: Sinh vật phù du vùng rạn san hô Việt Nam Cù Lao Chàm, Cù Lao Cau và Côn Đảo. Đoàn Như Hải và Nguyễn Ngọc Lâm (chủ biên), trang 57-64. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.
 20. Hồ Văn Thệ và Nguyễn Ngọc Lâm, 2009. Tảo hai roi (Dinophyta) sống đáy vùng biển Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu). Tuyển tập Nghiên cứu Biển, tập XVI: 215-224.
 21. Hồ Văn Thệ và Nguyễn Ngọc Lâm, 2009. Đa dạng sinh học tảo hai roi trong vùng rạn san hô ở một số hải đảo phía nam Việt Nam. Tuyển tập Nghiêncứu Biển, tập XVI: 203-214.
 22. Hồ Văn Thệ và Nguyễn Ngọc Lâm, 2009. Chi tảo Gambierdiscus Adachi et Fukuyo 1979 ở vùng biển Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, phụ trương (1-2009): 199-213.
 23. Hồ Văn Thệ và Nguyễn Ngọc Lâm, 2009. Bổ sung chi tảo Bysmatrum Faust et Steidinger 1998 (Dinophyta) cho khu hệ tảo hai roi (Dinophyta) ở Việt Nam. Hội nghị toàn quốc về sinh học Biển và phát triển bền vững lần thứ 2, trang 98-103. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.
 24. Hồ Văn Thệ vàNguyễn Thị Mai Anh,2009. Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn lên sinh trưởng của loài tảo hai roi (Dinophyta) Gambierdiscus toxicus Adachi et Fukuyo 1979. Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh thái và tài nguyên sinh vật lần thứ 3, trang 1652-1659. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
 25. Nguyễn Ngọc Lâm và Hồ Văn Thệ,2009. Phân bố hàm lượng sắc tố thực vật phù du và đa dạng sinh học tảo hai roi trong vùng rạn san hô của các hải đảo phía nam Việt Nam. Trong: Sinh vật phù du vùng rạn san hô Việt Nam, Cù Lao Chàm, Cù Lao Cau và Côn Đảo. Đoàn Như Hải và Nguyễn Ngọc Lâm (chủ biên), trang 45-56. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.
 26. Hồ Văn Thệ,Nguyễn Ngọc Lâm, 2009. Tảo hai roi có vỏ sống bám. Phần 3. Atlas sinh vật phù du trong vùng rạn san hô. Trong: Sinh vật phù du vùng rạn san hô Việt Nam Cù Lao Chàm, Cù Lao Cau và Côn Đảo. Đoàn Như Hải và Nguyễn Ngọc Lâm (chủ biên), trang 167-175. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.
 27. Nguyễn Ngọc Lâm, Hồ Văn Thệ,2009. Tảo hai roi trong vùng rạn san hô Cù Lao Chàm, Cù Lao Cau và Côn Đảo. Phần 3. Atlas sinh vật phù du trong vùng rạn san hô. Trong: Sinh vật phù du vùng rạn san hô Việt Nam Cù Lao Chàm, Cù Lao Cau và Côn Đảo. Đoàn Như Hải và Nguyễn Ngọc Lâm (chủ biên), trang 141-166. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.
 28. Nguyễn Ngọc Lâm, Đoàn Như Hải, Hồ Văn Thệ, Nguyễn Thị Mai Anh và Nguyễn Ngọc Tường Giang, 2009. Đặc trưng phân bố các loài tảo có khả năng độc hại ở đầm Nha Phu, Khánh Hòa. Trong: Tảo độc hại trong vùng biển ven bờ Việt Nam. Nguyễn Ngọc Lâm và Đoàn Như Hải (chủ biên), trang 164-171. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.
 29. Nguyễn Ngọc Lâm, Đoàn Như Hải, Nguyễn Chí Thời, Nguyễn Thị Mai Anh, Hồ Văn Thệ và Nguyễn Ngọc Tường Giang, 2009. Ảnh hưởng của hiện tượng tảo nở hoa đối với các quần xã sinh vật biển Bình Thuận: - Thực vật phù du. Trong: Tảo độc hại trong vùng biển ven bờ Việt Nam. Nguyễn Ngọc Lâm và Đoàn Như Hải (chủ biên), trang 198-221. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.
 30. Trương Sĩ Hải Trình, Nguyễn Cho, Hồ Văn Thệ, 2009. Sử dụng Artemia để kiểm định độc tính của tảo hai roi có vỏ sống đáy. Trong: Tảo độc hại trong vùng biển ven bờ Việt Nam. Nguyễn Ngọc Lâm và Đoàn Như Hải (chủ biên), trang 300-309. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.
 31. Ho-Van T., Nguyen-Ngoc, L., and Morton S. L., 2008. The toxic benthic dinoflagellate Prorocentrum arabianum Morton et Faust isolated from Phan Ri Bay, South Central Vietnam. Proceedings of the 12th Intenational Conference on Harmful Algae. International Society for the study of Harmful Algae and Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, pp. 256-258. Copenhagen 2008. ISBN: 978-87-990827-1-1
 32. Ho Van The and Nguyen Ngoc Lam, 2008. Composition and density of benthic dinoflagellates from North Deanger Reef and Jackson Atoll, Spratly Islands. Proceedings of the Conference on the Results of the Philippines-Vietnam Joint Oceanographic and Marine Scientific Research Expedition in the South China Sea (JOMSRE-SCS I to IV), pp.65-70. Silliman University Press.
 33. Hồ Văn Thệ và Nguyễn Ngọc Lâm, 2008. Các đặc trưng sinh khối tế bào thực vật phù du vùng nước trồi Nam Trung Bộ. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Quốc gia ‘Biển Đông - 2007’, tr. 459-470. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.
 34. Nguyen Ngoc Lam, Doan Nhu Hai, Ho Van The, Nguyen Thi Mai Anh and Nguyen Ngoc Tuong Giang, 2008. Phytoplankton from the atolls of North Deanger Reef and Jackson, the Spratlys. Proceedings of the Conference on the results of the Philippines-Vietnam Joint Oceanographic and Marine Scientific Research Expedition in the South China Sea (JOMSRE-SCS I to IV), pp. 81-92. Silliman University Press.
 35. Doan Nhu Hai, Nguyen Ngoc Lam, Nguyen Thi Mai Anh, and Ho Van The, 2008. Phytoplankton of the South China Sea collected during JOMSRE-SCS III cruise. Proceedings of the Conference on the results of the Philippines-Vietnam Joint Oceanographic and Marine Scientific Research Expedition in the South China Sea (JOMSRE-SCS I to IV), pp. 71-80. Silliman University Press.
 36. Hồ Văn Thệ, Nguyễn Ngọc Lâm, 2007. Tảo hai roi (Dinophyta) sống đáy ở vịnh Ghềnh Ráng, Qui Nhơn, miền Trung Việt Nam. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, tr. 381-384.
 37. Hồ Văn Thệ, Nguyễn Ngọc Lâm, 2006. Tảo hai roi (Dinophyta) vùng ven biển Bình Thuận. Tuyển tập Nghiên cứu Biển, tập XV: 136-145.
 38. Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Thị Mai Anh, Đoàn Như Hải, Hồ Văn Thệ, 2006. Thực vật phù du đầm Nha Phu, Khánh Hòa Việt Nam. Tuyển tập Nghiên cứu Biển, tập XV: 117-135.
 39. Hồ Văn Thệ, Nguyễn Ngọc Lâm, 2005. Tảo hai roi (Dinophyta) trong vịnh Nha Trang. Tạp chí khoa học và công nghệ Biển, IV(5): 83-97.
 40. Nguyen Ngoc Lam, Doan Nhu Hai, Andersen P., Ho, V. T., Skov J., Chu Van Thuoc, & Do Thi Bich Loc, 2004. Occurrence of potentially toxic algae in Vietnamese coastal waters. In. Potentially Toxic Microalgae of Vietnamese WatersLarsen, J. & Nguyen-Ngoc, L. (eds). Opera Botanica, Copenhagen, 140: 159-180.
 41. Đoàn Như Hải, Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Thị Mai Anh, Hồ Văn Thệ, 2004. Thực vật phù du ở đầm Lăng Cô, miền Trung Việt Nam. Tuyển tập Nghiên cứu Biển, tập XIV: 89-98.
 42. Đoàn Như Hải, Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Cho, Hồ Văn Thệ và Nguyễn Thị Mai Anh, 2003. Sinh vật phù du vào cuối kỳ nở hoa của Tảo Roi bám ở tỉnh Bình Thuận, Nam Trung bộ Việt Nam. Tuyển tập Nghiên cứu Biển, tập XIII: 179-195.
 43. Nguyen Ngoc Lam, Nguyen Thi Mai Anh, Doan Nhu Hai, Ho Van The, 2002. Seasonal variations in the abundance of phytoplankton in the shallow waters of Cua Be River Estuary, Nha Trang Bay, Central Viet nam. Collection of Marine Research works. Vol. XII: 129-148.
 44. Hồ Văn Thệ, Nguyễn Thị Mai Anh, Đoàn Như Hải và Nguyễn Ngọc Lâm, 2001. Thực vật phù du trên mặt cắt Biển Đông Việt Nam - Philippines tháng 5-6/2000. Tạp chí khoa học và công nghệ Biển, I (4), tr. 53-60.
 45. Nguyễn Thị Mai Anh và Hồ Văn Thệ, 2001. Thực vật phù du ở đầm Cù Mông và vịnh Xuân Đài. Tuyn tp Nghiên cu Bin, tập XI: 135-144.
 46. Nguyễn Ngọc Lâm, Hồ Văn Thệ và Đoàn Như Hải, 1999. Thành phần loài tảo Silic (Bacillariophyceae) của vịnh Văn Phong - Bến Gỏi, miền Trung Việt Nam. Tuyển tập Nghiên cứu Biển, tập IX, tr. 105-118.

Sách chuyên khảo (Monograph):

 1. Hồ Văn Thệ, Nguyễn Ngọc Lâm, Đoàn Như Hải, 2011. Tảo hai roi sống đáy trong vùng biển Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 138 trang.

 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 84.58.3590036
Số fax: 84.58.3590034
Email: nguyenphiphat@gmail.com

   
Nhiệm vụ

- Quản lý vật tư, tài sản, thiết bị, xây dựng và cơ sở vật chất của Viện.
- Công tác hành chánh quản trị.

 

 
Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 84.58.3590036
Số fax: 84.58.3590034
Email: 
   
Nhiệm vụ

- .

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 84.58.3590036
Số fax: 84.58.3590034
Email: 

   
Nhiệm vụ

 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 84.58.3590036
Số fax: 84.58.3590034
Email: 

   
Nhiệm vụ

 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 84.58.3590036
Số fax: 84.58.3590034
Email: 

   
Nhiệm vụ

 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 84.58.3590036
Số fax: 84.58.3590034
Email: 

   
Nhiệm vụ

 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 84.58.3590036
Số fax: 84.58.3590034
Email: 

   
Nhiệm vụ

 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 84.58.3590036
Số fax: 84.58.3590034
Email: 

   
Nhiệm vụ

 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 84.58.3590036
Số fax: 84.58.3590034
Email: 

   
Nhiệm vụ

 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 84.58.3590036
Số fax: 84.58.3590034
Email: 

   
Nhiệm vụ

 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 84.58.3590036
Số fax: 84.58.3590034
Email: 

   
Nhiệm vụ

 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 84.58.3590036
Số fax: 84.58.3590034
Email: 

   
Nhiệm vụ

 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 84.58.3590036
Số fax: 84.58.3590034
Email: 

   
Nhiệm vụ

 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 84.58.3590036
Số fax: 84.58.3590034
Email: 

   
Nhiệm vụ

 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 84.58.3590036
Số fax: 84.58.3590034
Email: 

   
Nhiệm vụ

 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 84.58.3590036
Số fax: 84.58.3590034
Email: 

   
Nhiệm vụ

 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 84.58.3590036
Số fax: 84.58.3590034
Email: 

   
Nhiệm vụ

 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 84.58.3590036
Số fax: 84.58.3590034
Email: 

   
Nhiệm vụ

 

    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm