Friday, May 24, 2024  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Công nghệ nuôi trồng ::..   Login
 Phòng Công nghệ nuôi trồng Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 485
Members Members: 0
Total Total: 485

Online Now Online Now:
    
 Đội ngũ cán bộ Minimize
Phòng Công nghệ nuôi trồng là đơn vị nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hải dương học, chuyên nghiên cứu nuôi trồng thủy sản. Trong đó, các vấn đề chính bao gồm:
1. Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ cho sinh sản nhân tạo các đối tượng thủy sản, đặc biệt là các đối tượng thuộc nhóm bảo tồn và phát triển nguồn lợi
2. Xây dựng qui trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm các đối tượng nuôi thủy sản có giá trị kinh tế, các đối tượng nuôi bảo tồn
3. Quản lý sức khỏe và bệnh các đối tượng nuôi thủy sản
4. Xây dựng các mô hình nuôi thủy sản bền vững, thân thiện với môi trường
5.Quy hoạch và các công trình nuôi trồng thủy sản
    
 Trang tin phòng Minimize
    
 Cơ cấu phòng ban Minimize
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search