Sunday, April 11, 2021  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Nguồn lợi Thủy sinh ::..   Login
 Phòng Nguồn lợi Thủy sinh Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 175
Members Members: 0
Total Total: 175

Online Now Online Now:
    
 Đội ngũ cán bộ Minimize
  • Phòng Nguồn lợi Thủy sinh vật gồm 09 cán bộ, trong đó có 01 PGS.TS, 02 TS, 04 Thạc sĩ, 02 Cử nhân và Kỹ sư.
  • Trong giai đoạn 2000 – 2010, phòng đã và đang chủ trì thực hiện 01 đề tài độc lập cấp nhà nước, 03 đề tài cấp Viện KH&CNVN và Bộ NN&PTNT, 01 đề tài Nghiên cứu Cơ bản; 06 dự án hợp tác quốc tế (UNEP, SIDA, TOTAL FOUNDATION, IUCN, WWF, DANIDA, NUFU), 11 đề tài cấp cơ sở và trên 30 đề tài hợp đồng với các địa phương và doanh nghiệp. Phòng đã công bố trên 40 công trình khoa học, trong đó 15 công trình trên các tạp chí nước ngoài và 25 công trình trên các tạp chí, sách trong nước.
  • Phòng đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường trao Giải thưởng Môi trường năm 2005.
    
 Trang tin phòng Minimize
    
 Cơ cấu phòng ban Minimize
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search