Tuesday, July 16, 2024  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Quản lý tổng hợp ::..   Login
 Phòng Quản lý tổng hợp Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 245
Members Members: 0
Total Total: 245

Online Now Online Now:
    
 Giới thiệu Minimize

 - Phòng Quản lý tổng hợp là đơn vị giúp Viện trưởng quản lý mọi hoạt động của Viện bao gồm công tác kế hoạch, tổ chức, cán bộ, đào tạo, hợp tác quốc tế, tài chính, kế toán, hành chính, quản trị và các hoạt động khác…
- Lãnh đạo phòng Quản lý tổng hợp được phép thừa lệnh Viện trưởng ký các văn bản theo quy định của Nhà nước.

 

    
 Cơ cấu phòng ban Minimize
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search