Tuesday, July 16, 2024  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Sinh thái biển ::..   Login
 Phòng Sinh thái biển Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 276
Members Members: 0
Total Total: 276

Online Now Online Now:
    
 Đội ngũ cán bộ Minimize
   Là một đơn vị nghiên cứu khoa học và công nghệ trực thuộc Viện Hải dương học, tập trung nghiên cứu và triển khai các vấn đề về khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực sinh thái và môi trường biển nhiệt đới. Hiện tại, phòng có 3 tiến sĩ, 4 thạc sĩ và 1 cử nhân, trong đó có 4 nghiên cứu viên chính và 4 nghiên cứu viên. 

 

    
 Trang tin phòng Minimize
    
 Cơ cấu phòng ban Minimize
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search