Wednesday, April 17, 2024  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Thông tin - Truyền thông ::..   Login
 Phòng Thông tin Thư viện Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 390
Members Members: 0
Total Total: 390

Online Now Online Now:
    
 Đội ngũ cán bộ Minimize

Phòng Thông tin – Truyền thông có 12 nhân sự bao gồm 3 viên chức biên chế và 9 lao động hợp đồng.

    
 Trang tin phòng Minimize
    
 Cơ cấu phòng ban Minimize
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search