Tuesday, September 17, 2019  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Vật lý biển ::..   Login
 Phòng Vật lý biển Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 115
Members Members: 0
Total Total: 115

Online Now Online Now:
    
 Đội ngũ cán bộ Minimize
Phòng Vật lý biển gồm 11 cán bộ khoa học và 01 cán bộ Trung tâm quan trắc môi trường phía nam sinh hoạt chung, trong đó:
  • 01 PGS.TS
  • 02 Tiến sỹ
  • 05 Thạc sỹ
  • 02 Cử nhân
  • 01 Kỹ sư

Phó trưởng phòng, phụ trách phòng: TS. Phạm Xuân Dương
Phó trưởng phòng: ThS. Phạm Sỹ Hoàn

  • 01 Tiến sỹ (Phó trưởng phòng Trung tâm quan trắc môi trường phía nam) sinh hoạt chung
    
 Trang tin phòng Minimize
    
 Cơ cấu phòng ban Minimize
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search