Saturday, June 03, 2023  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Vật lý biển ::..   Login
 Phòng Vật lý biển Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 234
Members Members: 0
Total Total: 234

Online Now Online Now:
    
 Đội ngũ cán bộ Minimize
Phòng Vật lý biển gồm 10 cán bộ khoa học và 01 cán bộ Trung tâm quan trắc môi trường biển phía nam, sinh hoạt chung, trong đó:
  • 03 Tiến sỹ
  • 05 Thạc sỹ
  • 02 Cử nhân

Phó trưởng phòng, phụ trách phòng: ThS. Phạm Sỹ Hoàn

Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Văn Tuân

    
 Trang tin phòng Minimize
    
 Cơ cấu phòng ban Minimize
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search