18 Tháng Sáu 2024  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » TT Dữ liệu và Ứng dụng khoa học, công nghệ biển » Chức năng và nhiệm vụ ::..   Đăng nhập
 Trung tâm Dữ liệu và Ứng dụng khoa học, công nghệ biển Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 11241
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 11241

Đang Online Đang Online:
    
 Chức năng và nhiệm vụ Đóng

Trung tâm Dữ liệu và Ứng dụng khoa học, công nghệ biển được thành lập theo quyết định số : 815/QD-HDH ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Viện Hải Dương Học, có:

Chức năng: Quản lý dữ liệu biển từ các hoạt động khoa học của Viện Hải dương học và các nguồn khác có liên quan; Khai thác và ứng dụng công nghệ GIS-Viễn thám và các mô hình dự báo hải dương; Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các thành tựu khoa học, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ biển và cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan.
Nhiệm vụ:
- Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển chương trình quản lý dữ liệu hải dương học, cập nhật và đồng bộ cơ sở dữ liệu về các quá trình hải dương, môi trường, sinh vật, phi sinh vật và các dữ liệu khác có liên quan; phát triển hệ thống thông tin để truy cập dữ liệu và siêu dữ liệu về hải dương học và các dữ liệu khác có liên quan;
- Thu thập, lưu trữ và tiêu chuẩn hóa các định dạng và quy trình QA/QC;
- Duy trì và triển khai hoạt động của cổng phân phối và các trường dữ liệu;
- Xây dựng, thiết kế các sản phẩm đồ họa phù hợp nhằm cung cấp thông tin cơ bản về tình trạng môi trường biển, theo các quy định hiện hành;
- Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong các lĩnh vực liên ngành, công nghệ đặc biệt nhằm phục vụ nhu cầu phát triển của kinh tế, xã hội trong lĩnh vực khoa học và công nghệ biển;
- Cung cấp các dịch vụ tư vấn, đào tạo và chuyển giao về khoa học và công nghệ biển, phục vụ bảo vệ tài nguyên và môi trường, xây dựng công trình biển, nuôi trồng và khai thác thủy sản;
- Tổ chức và phối hợp thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm, chuyển giao và nhân rộng kết quả từ việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;
- Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo sự phân công của Viện trưởng.
 

    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm