Wednesday, November 29, 2023  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám ::..   Login
 Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 133
Members Members: 0
Total Total: 133

Online Now Online Now:
    
 Đội ngũ cán bộ Minimize

Là một đơn vị nghiên cứu khoa học và công nghệ trực thuộc Viện Hải dương học.

Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám nhân lực hiện có 6 cán bộ khoa học:

  • 04  Thạc sĩ.
  • 02 Cử nhân.
  • Trong đó có 03 Nghiên cứu viên chính.

 

    
 Trang tin phòng Minimize
    
 Cơ cấu phòng ban Minimize
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search