Tuesday, June 18, 2024  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » TT Dữ liệu và Ứng dụng khoa học, công nghệ biển ::..   Login
 Trung tâm Dữ liệu và Ứng dụng khoa học, công nghệ biển Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 11584
Members Members: 0
Total Total: 11584

Online Now Online Now:
    
 Đội ngũ cán bộ Minimize

Là một đơn vị nghiên cứu khoa học và công nghệ trực thuộc Viện Hải dương học.

Trung tâm Dữ liệu và Ứng dụng khoa học, công nghệ biển nhân lực hiện có 10 cán bộ khoa học:

  • Thạc sĩ.
  • Cử nhân.
  • Trong đó có 04 Nghiên cứu viên chính.

 

    
 Trang tin phòng Minimize
    
 Cơ cấu phòng ban Minimize
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search