Tuesday, May 21, 2019  
..:: Trang chủ » Giới thiệu Viện ::..   Login
 Trang chủ Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 64
Members Members: 0
Total Total: 64

Online Now Online Now:
    
 Giới thiệu Viện Minimize

Ngày 14 tháng 9 năm 1922, Sở Hải dương học nghề cá Đông dương (Service océanographique des pêches de l’Indochine) - tiền thân của Viện Hải Dương Học ngày nay đã được thành lập. Trải qua hơn 90 năm hoạt động và phát triển, Viện Hải Dương Học đã đóng góp được một khối lượng lớn các công trình nghiên cứu cho công cuộc chinh phục khai thác và bảo vệ biển Đông, bao gồm 1100 ấn phẩm đã được công bố, trong đó nghiên cứu về tính đa dạng sinh học chiếm 62,6%, về vật lý hải dương chiếm 11,6%, về sinh thái môi trường chiếm 7,6%, về địa chất địa mạo biển chiếm 5,4%, về hóa học biển và về hóa sinh chiếm 4,4%. Qua đó, có thể thấy được Viện Hải Dương Học đã góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu khoa học của đất nước.

Tuy vậy, với nhiệm vụ nghiên cứu biển trong tương lai, Viện Hải Dương Học luôn luôn tăng cường đội ngũ cán bộ khoa học và cán bộ quản lý khoa học cả về hai mặt lượng lẫn chất với những trang thiết bị hiện đại nhất, để đáp ứng được nhiệm vụ hiện đại hóa đất nước.

 

Viện Hải dương học hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ sau: (Theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, số: A-1028, ký ngày: 15/05/2012)

  1. Nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng trong lĩnh vực hải dương học và tài nguyên - môi trường biển.
  2. Dịch vụ KH&CN: Cung cấp các dịch vụ thông tin, truyền thông và đào tạo liên quan đến khoa học và công  nghệ biển.
  3. Thực hiện các hợp đồng tư vấn, dịch vụ, knh tế về khoa học biển và chuyển giao các thành tựu khoa học, giải pháp công nghệ vào thực tiễn.
  4. Xây dựng các tiêu bản sinh vật và phi sinh vật biển; Quy hoạch, hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật bảo tàng về biển.
  5. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hải dương học và tài nguyên - môi tường biển

 (Đối với những lĩnh vực hoạt động có điều kiện theo quy định của pháp luật, trước khi thực hiện phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

 Viện Hải dương học có chức năng và nhiệm vụ sau đây:

  1. Chức năng: Viện Hải dương học có chức năng nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản, phát triển công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực hải dương học và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

  2. Nhiệm vụ:

a) Nghiên cứu cơ bản về các quá trình, quy luật hải dương học và sinh thái học, các hiện tượng đặc biệt của biển và đại dương, tương tác thủy quyển - khí quyển - thạch quyển và tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu trên Biển Đông;

b) Điều tra cơ bản về điều kiện tự nhiên, đa dạng sinh học, đặc điểm sinh học - sinh thái - sinh hóa thủy sinh vật, nguồn lợi sinh vật - phi sinh vật và môi trường biển Việt Nam;

c) Nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học cơ bản vào thực tiễn quản lý và sử dụng hợp lý  tài nguyên, nuôi trồng thủy sản bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và chủ quyền quốc gia trên biển, dự báo các quá trình hải dương, khảo sát phục vụ thiết kế công trình biển và ven bờ;

d) Xây dựng bộ mẫu sinh vật và phi sinh vật, trao đổi mẫu vật trong và ngoài nước, chuyển giao kỹ thuật bảo tàng biển;

đ) Triển khai các kết quả nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực hải dương học và các lĩnh vực khoa học có liên quan;

e) Dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực hải dương học và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan;

g) Đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao trong lĩnh vực hải dương học và các lĩnh vực khác có liên quan;

h) Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hải dương học và các lính vực khác có liên quan;

i) Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng công chức, viên chức của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

k) Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà nước;

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giao.

 

Viện Hải dương học từ Googlemap

 

    
 Liên kết Minimize
    
 Phản hồi Minimize

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
Cancel   Send
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search