Saturday, May 21, 2022  
..:: Trang chủ » Giới thiệu trang thiết bị Viện ::..   Login
 Article Details
Tên dự án: Thiết bị điều tra và khảo sát biển

Mục tiêu của dự án:

- Tăng cường trang thiết bị khảo sát nghiên cứu hải dương học và môi trường biển, đo đạc địa hình đáy biển ở vùng biển thềm lục địa và xa bờ .
- Hoàn chỉnh từng bước cụm các trang thiết bị khảo sát đo đạc, ở vùng biển xa bờ đáp ứng với trình độ khu vực và dần từng bước đáp ứng với trình độ châu lục.
-Tăng cường trang thiết bị đo đạc khảo sát , phân tích có độ chính xác cao đáp ứng với các tiêu chuẩn quốc tế.

 

Xem chi tiết tại đây

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Nguyễn Phi Phát
Date Posted: 9/7/2012
Number of Views: 3792

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search