Wednesday, October 05, 2022  
..:: Trang chủ » Hợp tác Quốc tế ::..   Login
 Article Details
Dự án SAREC: Pha II (1998-1999): Ngăn ngừa và quản lý nhiễm bẩn vùng biển Việt Nam

Tiểu dự án
Hiện trạng rạn san hô và những tác động của con người đối với rạn ở vịnh Nha Trang

Điều phối viên: 
  PGS. TS. Nguyễn Tác An
Mục tiêu đề tài và nội dung báo cáo:
a. Cung cấp những thông tin cần thiết để quản lư bền vững các rạn san hô trong vịnh Nha Trang.
b. Tăng cường năng lực nghiên cứu của Viện HDH nhằm thực hiện những hoạt động khoa học liên quan tới việc quản lư bền vững các rạn san hô.
c. Đánh giá chương trÌ?nh quan trắc (monitoring) chất lượng nước để đáp ứng hệ thống cảnh báo và ngăn ngừa suy thoái chất lượng nước khu vực vịnh Nha Trang
d. Cung cấp hiểu biết cho stakeholder? những điều cần thiết nhằm phát triển bền vững những hoạt động ở trong và xung quanh khu vực rạn san hô tại vịnh Nha Trang
e. Đề xuất những quy định giúp nhà nước trong việc quản lư và bảo tồn các khu vực rạn san hô.
Kết quả đề tài:

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 10/26/2007
Number of Views: 6173

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search