Wednesday, October 05, 2022  
..:: Trang chủ » Hợp tác Quốc tế ::..   Login
 Article Details
Dự án SUMA

 • Thực hiện hai chuyến khảo sát tại vùng biển Khánh Hòa. Thu mẫu, tiến hành nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và thử nghiệm sinh sản nhân tạo tôm rằn.
 • Triển khai đề tài cho sinh sản nhân tạo ốc đụn.
 • Triển khai nuôi ốc đụn ra tự nhiên.
 • You must be a registered subscriber in order to view this Article.
  To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

  Written By: Administrator Account
  Date Posted: 11/7/2007
  Number of Views: 8885

  Return
  Error An error has occurred.
  Error: Unable to load the Article Details page.

    
  Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
    Search