Wednesday, October 05, 2022  
..:: Trang chủ » Hợp tác Quốc tế ::..   Login
 Article Details
Dự án SAREC: Pha I (1996-1997): Quan Trắc, quản lý chất lượng môi trường Vịnh Nha Trang

Điều phối viên:  PGS. TS. Nguyễn Tác An
Mục tiêu đề tài và nội dung báo cáo:
Mục Tiêu của đề tài: Đánh giá môi trường vịnh Nha Trang
Báo cáo trình bày những kết quả nghiên cứu được theo mục tiêu nêu trên, bao gồm những nội dung sau:
   *  Thu thập, tổng quan, phân tích các yếu tố môi trường tự nhiên, các nguồn lợi, tài nguyên và đặc điểm kinh tế, xă hội có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trÌ?nh biến đổi chất lượng dải ven biển Nha Trang
  *  Phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường dải ven biển Nha Trang.
Kết quả đề tài: (Dựa theo mục Kết Luận và Kiến Nghị của bảng báo cáo thực hiện dự án)
Qua hơn 12 tháng thực hiện đề tài, chúng tôi đă tổ chức được 11 chuyến đi khảo sát thực tế trên biển và dải ven bờ. Đo đạc, thu mẫu và phân tích hơn 32 thông số đặc trưng chất lượng môi trường. Tổng số chỉ tiêu phân tích là 1700.
Kết quả thu được cho thấy:
  • Độ mặn ở vùng cửa sông biến động ngày rất lớn, dao động từ 14.5 - 33.9 0/oo. Đặc điểm này có ảnh hưởng rất lớn đối với các quá trình sinh thái và chất lượng môi trường.
  • Hàm lượng oxy hÌ£a tan dao động trong khỏang 5.7 - 7.5 mgO2/l, nhưng giá trị oxy băo hÌ£a không cao lắm, chỉ đạt đến 78.9 - 90.6 %, trung bÌ?nh là 85.9 %.
  • Vực nước dải ven bờ Nha Trang giàu phosphat hÌ£òa tan, nghèo nitơ nên hạn chế sự phát triển của thực vật đơn bào. Hàm lượng phosphat có giá trị trung bình năm dao động từ 12.12 - 23.4 µgP/l. Hàm lượng nitơ vô cơ tổng có giá trị trung bình năm dao động từ 12.12 - 23.4 µgP/l.
  • Vực nươc giàu CHC hÌ£a tan, về mùa mưa, hàm lượng CHC hòa tan luôn có giá trị cao so với mùa khô. CHC hÌ£a tan về mùa khô dao động từ 11384 - 18508 µgC/l, trung bình là 15037 µgC/l, về mùa mưa dao động từ 16410 - 22464 µgC/l, trung bình là 19274 ± 1732  µgC/l.
  • Năng suất sinh học sơ cấp ở dải ven bờ Nha Trang có giá trị tương đối cao. Về mùa mưa, sức sản xuất sơ cấp có giá trị cao hơn so với mùa khô. Về mùa mưa năng suất sơ cấp dao động trong khoảng 32.4 - 410.4 mgC/m3 , ngày, trung bình là 145.3 mgC/m3, ngày. Về mùa khô năng suất sơ cấp dao động trong khoảng 27 - 275 mgC/m3 , ngày, trung bình là 91.3 ± 66.3  mgC/m3, ngày. Hàm lượng sắc tố có giá trị tương đối cao, trung bình năm dao động từ 0.64 - 1.95 µg/l.
  • Hệ số P/R dao động từ 1.3 - 7.5, chứng tỏ ở đây quá trình tự dưỡng chiếm ưu thế, các sản phẩm quang hợp có khả năng đáp ứng nhu cầu của phần lớn hoạt động phân ră dị dưỡng.
  • Chất lượng môi trường dải ven bờ Nha Trang đều thỏa mãn tiêu chuẩn của Việt Nam - TCVN, 1995. Tuy vậy, cũng cần phải lưu ư đến một số trường hợp dị thường như: một số trường hợp môi trường bị ô nhiễm bởi dầu thải, dư lượng thuốc trừ sâu, vi sinh vật gây bệnh,...
  • Kiến nghị:
  • Đề nghị sử dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để quản lý và khai thác các thông tin môi trường phục vụ cho chương trình phát triển của Nha Trang.
  • Đề nghị triển khai nghiên cứu dự án xử lý nước thải theo các chu trình khép kín với mục tiêu tăng cường quá trình tái sản xuất các nguồn lợi, tài nguyên và môi trường của địa phương.
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 11/7/2007
Number of Views: 6445

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search