Saturday, August 13, 2022  
..:: Trang chủ » Hợp tác Quốc tế ::..   Login
 Article Details
NUFU: Nuôi trồng thủy sản và quản lý vùng biển ven bờ Việt Nam - Sức tải môi trường, đa dạng sinh học và bệnh cá trong các hệ thống nuôi

Đây là một dự án hợp tác nghiên cứu giữa Việt Nam và Na Uy. Tên dự án là “Nuôi trồng thủy sản và quản lý ven biển ở Việt Nam – Sức tải môi trường, đa dạng sinh học và bệnh cá trong các hệ thống nuôi”. Dự án được thực hiện trong thời gian 5 năm (2003-2007) với tổng kinh phí do phía Na Uy tài trợ là 3.235.000 NoK. Dự án do Trung tâm NCTS 3 làm chủ dự án, Viện Hải dương học và Trường Đại học Thủy sản Nha Trang phối hợp thực hiện. Viện Hải dương học thực hiện hai hợp phần về mô hình hóa vùng biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa và đa dạng sinh học.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 11/7/2007
Number of Views: 6425

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search