Monday, October 02, 2023  
..:: Trang chủ » Hợp tác Quốc tế ::..   Login
 Article Details
Dự án HabVIET

 •  Đã triển khai dự án pha II. Đã tổ chức 02 Hội thảo về quản lý số liệu Thực vật phù du và Tảo Xanh Lam độc hại ở các hồ chứa nước sinh hoạt TP Hồ Chí Minh.
 • Hỗ trợ đào tạo 02 nghiên cứu sinh và 12 cao học tại Huế.
 • Thực hiện 03 chuyến khảo sát ở Bình Thuận và Kiên Giang.
 • Tiếp tục phân tích các mẫu thu thập trong Vịnh Bắc bộ và Vịnh Nha Trang.
 • Tiến hành chiết rút độc tố tảo tại phòng thí nghiệm và tiến hành thử nghiệm độc tố tảo bằng phương pháp thử nghiệm sinh học trên chuột.

   

   

   

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 11/7/2007
Number of Views: 16905

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search