Saturday, August 13, 2022  
..:: Trang chủ » Hợp tác Quốc tế ::..   Login
 Article Details
Dự án NANO về “Mô hình viễn thám về tảo nở hoa độc hại (RS-HAB) ở khu vực Đông Nam Á”

Chủ trì dự án: Viện Hải dương học 
Đối tác nước ngoài: Viện Khoa học Biển của Đại học Philippine 
Cơ quan tài trợ: Quỹ NIPPON-POGO 
Thời gian thực hiện: từ ngày 1 tháng 4 năm 2012 đến ngày 31 tháng 3 năm 2013.
Tổng kinh phí dự án: 20.465 USD

Mục tiêu của dự án:

  • Đánh giá, nâng cấp và ứng dụng mô hình quan trắc tảo nở hoa độc hại bằng viễn thám
  • Tiếp tục duy trì trạm quan trắc môi trường ở đồng bằng sông Cửu Long

   Thành viên nhóm nghiên cứu là những cựu học viên của mạng lưới NANO trong khu vực, bao gồm các nước: Việt Nam, Philippine, Nhật Bản, Indonesia, Thái Lan và các chuyên gia hỗ trợ tham gia dự án từ các nước như Việt Nam, Nhật Bản, Philippine, Pháp.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 11/5/2012
Number of Views: 13873

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search