Saturday, April 01, 2023  
..:: Trang chủ »  Hoạt động đào tạo sau đại học ::..   Login
 Article Details
Thông báo: Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Trần Đức Diễn

Khoa Khoa hoc và công nghệ biển, Học viện Khoa học và công nghệ (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Trần Đức Diễn.

Đề tài: “Đặc điểm hình thái, sinh sản, dinh dưỡng, phân bố và thành phần loài của giống cá ngoại lai Pterygoplichthys ở Việt Nam”
Chuyên ngành:  Thủy sinh vật học.     Mã số: 9 42 01 08.
Người hướng dẫn:
1. TS. Stolbunov I. A.- Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga
           2. TS. Huỳnh Minh Sang - Viện Hải dương học
Thời gian:   14h00, thứ hai, ngày 26/12/2022.
Địa điểm:    Hội trường san hô (tầng 1, tòa nhà 4 tầng), Viện Hải dương học
Số 01 -  Cầu Đá - Nha Trang - Khánh Hòa.
 

Kính mời các nhà khoa học và mọi người quan tâm đến dự.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Ngô Mạnh Tiến
Date Posted: 12/21/2022
Number of Views: 173

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search