Sunday, March 07, 2021  
..:: Trang chủ »  Hoạt động đào tạo sau đại học ::..   Login
 Article Details
Vài hình ảnh về lễ trao bằng Tiến sỹ

 

 

 

 

 

TS. Hồ Văn Thệ, Phó trưởng phòng QLTH đọc quyết định cấp bằng TS cho các ông: Nguyễn Hữu Huân & Võ Văn Quang

PSG. TS. Võ Sĩ Tuấn, Viện trưởng có vài lời đến các TS  Nguyễn Hữu Huân & Võ Văn Quang

PSG. TS. Võ Sĩ Tuấn, Viện trưởng trao bằng TS  cho ông Nguyễn Hữu Huân

PSG. TS. Võ Sĩ Tuấn, Viện trưởng trao bằng TS  cho ông Võ Văn Quang

Các TS Nguyễn Hữu Huân & Võ Văn Quang

Chụp ảnh lưu niệm với Tiểu ban chuyên ngành TSVH, các nghiên cứu sinh & các đồng nghiệp trong ngày trao bằng TS

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Nguyễn Ngọc Lâm
Date Posted: 7/21/2014
Number of Views: 2685

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search