Sunday, March 07, 2021  
..:: Trang chủ »  Hoạt động đào tạo sau đại học ::..   Login
 Article Details
Thông báo: Bảo vệ luận án cấp cơ sở

Viện Hải dương học sẽ tổ chức buổi đánh giá luận án Tiến sĩ sinh học cấp bộ môn vào ngày 5/12/2011 tại Hội trường 105.

Cho các Nghiên cứu sinh:
   1. Nguyễn Hữu Huân, chuyên ngành Thủy sinh vật học, mã số: 62.42.50.01. Tên luận án: ‘Mô hình hóa quá trình sản xuất sơ cấp của Thực vật nổi trong hệ sinh thái vực nước Bình Cang – Nha Trang (Khánh Hòa).
   2. Võ Văn Quang, chuyên ngành Thủy sinh vật học, mã số: 62.42.50.01. Tên luận án: “Đặc điểm hình thái phát triển, sự phân bố và vận chuyển của trứng cá và cá bột loài cá cơm sọc xanh (Encrasichoina punctifer Fowler, 1938) vùng biển Khánh Hòa – Bình Thuận”.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 11/7/2011
Number of Views: 3090

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search