Sunday, March 07, 2021  
..:: Trang chủ »  Hoạt động đào tạo sau đại học ::..   Login
 Article Details
Thông báo: Tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện

Viện Hải dương học sẽ tổ chức buổi đánh giá luận án Tiến sĩ sinh học cấp Viện vào ngày 12/06/2012 tại Hội trường 105.

THÔNG BÁO
-----------------------------

Cơ sở đào tạo sau đại học-Viện HDH tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho các NCS sau đây:

1. Võ Văn Quang, đề tài: “Đặc điểm hình thái phát triển, sự phân bố và vận chuyển của trứng cá và cá bột loài cá cơm sọc xanh (Encrasicholina punctifer Fowler,1938” vùng biển Khánh Hòa – Bình Thuận.
Chuyên ngành: Thủy sinh vật học
Mã số: 62.42. 50. 01
Thông tin tại đây

2. Nguyễn Hữu Huân, đề tài: “Mô hình hóa quá trình sản xuất sơ cấp của thực vật nổi trong hệ sinh thái vực nước Bình Cang – Nha Trang (Khánh Hòa)”
Chuyên ngành: Thủy sinh vật học
Mã số: 62.42. 50. 01
Thông tin tại đây

  • Vào lúc: 8h30’ và 14h30’ ngày 12/6/2012
  • Tại: Hội trường 105

Đề nghị các cán bộ khoa học quan tâm đến dự./.

L.Đ.V 

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 5/23/2012
Number of Views: 3141

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search