Sunday, March 07, 2021  
..:: Trang chủ »  Hoạt động đào tạo sau đại học ::..   Login
 Article Details
Thông tin: Bảo vệ luận án Tiến sĩ Sinh học.

   Vào ngày 12/6/2012, Viện Hải dương học đã tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ Sinh học cấp Viện, chuyên ngành Thủy sinh vật học, mã số 62 42 50 01, cho 2 nghiên cứu sinh:
  1. Võ Văn Quang
  2. Nguyễn Hữu Huân
   Hai nghiên cứu sinh đã trình bày luận án trong thời gian 30 phút, các phản biện và các thành viên trong Hội đồng cũng như ngoài Hội đồng đã có những câu hỏi để đánh giá trình độ và kiểm tra kiến thức của từng nghiên cứu sinh.
 
   NCS. Võ Văn Quang và NCS. Nguyễn Hữu Huân đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ. Cả hai Hội đồng chấm luận án đã bỏ phiếu đánh giá và đều công nhận các nghiên cứu sinh xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ sinh học.
 
   Các nghiên cứu sinh sẽ liên hệ với các Thư ký hội đồng và đào tạo sau đại học của viện để hoàn tất các thủ tục công nhận và cấp bằng Tiến sĩ.
 
Một số hình ảnh trong phiên bảo vệ luận án
 
Võ Văn Quang


Nguyễn Hữu Huân

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 6/22/2012
Number of Views: 3054

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search