Tuesday, July 16, 2024  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ bản ::..   Login
 Article Details
Đề tài 106-NN.05-2014.06

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích miễn dịch, β-glucan bổ sung vào thức ăn lên sinh trưởng và đáp ứng miễn dịch tự nhiên của cá chim vây ngắn, Trachinotus ovatus (Linnaeus, 1758)

1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích miễn dịch, β-glucan bổ sung vào thức ăn lên sinh trưởng và đáp ứng miễn dịch tự nhiên của cá chim vây ngắn, Trachinotus ovatus (Linnaeus, 1758)
 
2) Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học;
TT
Họ và tên
Học hàm/
học vị
Cơ quan công tác
Vai trò
1
Đỗ Hữu Hoàng
TS
Viện Hải dương học
Chủ nhiệm ĐT
2
Huỳnh Minh Sang
TS
Viện Hải dương học
Thư ký khoa học
3
Nguyễn Thị Thanh Thủy
TS
Viện Hải Dương học
Nghiên cứu viên chủ chốt
4
ThS Nguyễn Thị Nguyệt Huệ
ThS
Viện Hải dương học
Kỹ thuật viên
5
Hồ Sơn Lâm
ThS
Viện Hải dương học
KTV
6
Nguyễn Thị Kim Bích
KTV
Viện Hải dương học
KTV
7
Cao Văn Nguyện
ThS
Viện Hải dương học
KTV
7
Nguyễn Văn Quang
ThS
TRung Tâm Nhiệt Đới Việt Nga
Nghiên cứu sinh
 
3) Mục tiêu của nhiệm vụ:
- Mục tiêu của đề tài nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng chất kích thích miễn dịch, β-glucan bổ sung vào thức ăn lên sinh trưởng và miễn dịch tự nhiên của loài cá chim vây ngắn.
 
4) Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:
- Đánh giá tốc độ sinh trưởng, tỷ lệ sống của cá chim vây ngắn khi cho ăn thức ăn bổ sung β-glucan ở các nồng độ khác nhau. Xác định thành phần sinh hóa (Protein, Lipid, tro, độ ẩm) của cá chim vây ngắn khi cho ăn bổ sung β-glucan.
- Đánh giá và so sánh các chỉ tiêu sinh lý và miễn dịch tự nhiên của cá chim vây ngắn khi cho ăn thức ăn bổ sung các hàm lượng β-glucan khác nhau.
- Thu mẫu cá chim bị bệnh đốm trắng nội tạng để phân lập vi khuẩn Nocardia sp.
- Xác định hàm lượng vi khuẩn gây chết (LD50) trên cá chim vây ngắn
- Xác định sự có mặt của vi khuẩn gây bệnh đốm trắng nội tạng (Nocardia) ở các cơ quan nội tạng khác nhau (gan, lách, thận, ruột)
- Đánh giá khả năng chống chọi của cá chim vây ngắn với vi khuẩn gây bệnh đốm trắng nội tạng, Nocardia sp. khi cho ăn thức ăn bổ sung β-glucan, thông qua các chỉ tiêu: tỷ lệ sống, chỉ số tế bào máu, các chỉ số miễn dịch không đặc hiệu.
 
5) Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng
hoặc khoán từng phần):
- 36 tháng, từ 3/2015 – 3/2018 (kế hoạch)
- Kinh phí khoán chi từng phần
6) Tổng số kinh phí thực hiện; kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước
được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
- 847 triệu đồng
- Cấp phê duyệt: Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ KH và CN.
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 3/2/2015
Number of Views: 33893

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search