23 Tháng Bảy 2024  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ bản ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Nghiệm thu đề tài 106-NN.06-2014.08

Nghiên cứu cơ bản đa dạng sinh học Sinh vật phù du biển Việt Nam: - Sinh học/phân loại vi tảo roi và ứng dụng kỹ thuật phân tử trong xác định loài

TT
Họ và tên
Học hàm/
học vị
Cơ quan công tác
Vai trò
1
GS.TS
Viện Hải dương học
Chủ nhiệm ĐT
2
TS
Viện Hải dương học
Thư ký khoa học
3
PGS.TS
Viện Hải Dương học
Nghiên cứu viên chủ chốt
4
ThS
Viện Hải dương học
Kỹ thuật viên
5
ThS
Viện Hải dương học
KTV
6
ThS
Viện Hải dương học
KTV
7
TS
Viện Hải dương học
Nghiên cứu sinh
 
3) Mục tiêu của nhiệm vụ:
- Góp phần nghiên cứu khu hệ vi tảo của Việt Nam
4) Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:
-  Phân loại học
Các loài sẽ được mô tả theo danh pháp quốc tế về thực vật học botany (Nguyen-Ngoc & Larsen 2004, Nguyen-Ngoc et al. 2012; Doan-Nhu et al. 2014).
-  Phân tích phân tử hỗ trợ sự xác định loài
Ngày nay, ứng dụng phương pháp phân tử để hỗ trợ các nghiên cứu về xác định loài, cũng như tìm hiểu mối quan hệ phát sinh của các loài được áp dụng khá phổ biến trong cộng đồng khoa học về phân loại học.
- Nghiên cứu về sinh thái phát triển của quần xã và sinh thái cá thể
Nghiên cứu mối quan hệ giữa các loài vi tảo trong quần xã theo thời gian và không gian  cũng như các thực nghiệm từ phân lập đến nuôi cấy sinh khối loài vi tảo sẽ được thực hiện trong điều kiện thí nghiệm.
5) Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng
hoặc khoán từng phần):
- 36 tháng, từ 3/2015 – 3/2018 (kế hoạch)
- 28 tháng, từ  3/2015 đến 6/2017 (đã nghiệm thu trước hạn 8 tháng)
- Kinh phí khoán chi từng phần
6) Tổng số kinh phí thực hiện; kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước
được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
- 894 triệu đồng
- Cấp phê duyệt: Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ KH và CN.
6) Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh
giá và công nhận.
Đề tài đã nghiệm thu theo Quyết định số 168/QĐ-HĐQLQ-NAFOSTED, ngày 8/9/2017, với các sản phẩm khoa học như sau:
Công bố SCI và SCI-E
1.      Gusev E.*, Hai Doan-Nhu, Lam Nguyen-Ngoc*, Kapustin D.A., 2016. Two new species of the genus Mallomonas f-rom the Cat Tien National Park (Viet Nam): Mallomonas distinguenda and Mallomonas skvortsovii. Phytotaxa 273(1): 059-064. Plant Science, Q3, 105/204
2.      Phan-Tan L., L. Nguyen-Ngoc*, H. Doan-Nhu, 2016. Species diversity of sections conica and tabulata in the genus Protoperidinium (Dinophyceae) f-rom tropical waters of the South China Sea.Nova Hedwigia 103(3-4): 515-545 Plant sciences, Q3, 116/204
3.      Gusev E.*, Hai Doan-Nhu, Lam Nguyen-Ngoc*, 2017. Silica-scaled chrysophytes   from Cat Tien National Park (Dong Nai Province, Vietnam). Nova Hedwigia, Online 24/4/2017. Plant sciences, Q3, 116/204
4.      Phan-Tan L., L. Nguyen-Ngoc*, H. Doan-Nhu, J. Larsen, and R. Raine, 2017. Species diversity of the dinoflagellate genus Protoperidinium section Oceanica (Dinophyceae, Peridiniales) in Vietnamese waters, with description of a new species - P. larsenii sp. nov.Nordic Journal of Botany 35(2017): 129-146, Plant sciences, Q3, 125/204
5.      Pisapia F., WC. Holland, DR Hardison, RW Litaker, S Fraga, T. Nishimura, M. Adachi, L Nguyen-Ngoc, V Sechet, Z Amzil, C. Herrenknecht, P Hessc, 2016. Toxicity screening of 13 Gambierdiscus strains using neuro-2a and erythrocyte lysis bioassays. Harmful Algae, 63: 173-183. Marine & Freshwater biology, Q1, 3/103
6.      Natalie Loick-Wilde, Deniz Bombar, Hai Nhu Doan, , Lam Ngoc Nguyen, Anh Mai Nguyen-Thi, Maren Voss, and Joachim W Dippner, 2017. Microplankton biomass and diversity in the Vietnamese upwelling area during SW Monsoon under normal conditions and after an ENSO event.Progress in Oceanography 153(2017):1-15., Q1, 5/61
 
Công bố Tạp chí Quốc gia
 
1.      Phan Tấn Lượm, Nguyễn Ngọc Lâm, Đoàn Như Hải, 2016. Phân loại học phân chi Archaeperidinium thuộc chi Protoperidinium (Dinophyceae) ở vùng biển Việt Nam.Tạp chí Sinh học, 38(1):39-52
2.      Phan Tấn Lượm, Nguyễn Ngọc Lâm, Đoàn Như Hải, 2017. Bào tử của một số loài thuộc chiProtoperidinium trong trầm tích ven bờ Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận.Tạp chí sinh học, 39(1): 32-39
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 20/09/2017
Số lượt người xem: 7917

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm