Friday, July 10, 2020  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ bản ::..   Login
 Article Details
Sử dụng công nghệ viễn thám màu-hải dương để nghiên cứu cấu trúc và biến động của các trường thủy văn - động lực khu vực Biển Đông

Năm bắt đầu: 2006
Năm kết thúc: 2008

Chủ nhiệm: PGS.TS. Võ Văn Lành

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 11/6/2007
Number of Views: 4655

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search