Saturday, April 01, 2023  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2009 ::..   Login
 Article Details
Đề tài: Đánh giá chất lượng môi trường đầm Ô Loan, tỉnh Phú Yên

Đề tài phòng: Thủy Địa Hóa
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Phạm Hữu Tâm
Mã đề tài: CS01-2009

Tóm tắt kết quả đề tài:

Kết quả nghiên cứu cho thấy, do đặc thù địa lý nên vào mùa khô đầm Ô Loan hầu như ít trao đổi nước với bên ngoài. Chính vì vậy chất lượng môi trường nước của đầm bị ô nhiễm trong mùa khô, có sự thiếu hụt ôxy hòa tan trong thủy vực đầm Ô Loan (tại các trạm tiếp giáp với các cửa sông), hầu hết các giá trị của các thông số môi trường đều nằm ngoài giới hạn cho phép (GHCP), hàm lượng cao của muối dinh dưỡng, chất hữu cơ, tập trung chủ yếu ở các trạm thuộc khu vực phía nam và phía tây - bắc của đầm.

Tuy nhiên vào mùa mưa, do khả năng trao đổi nước với bên ngoài tốt hơn làm cho chất lượng môi trường nước của đầm được cải thiện rõ rệt, không còn hiện tượng thiếu ôxy hòa tan cục bộ trong khu vực đầm, hầu hết giá trị của các thông số môi trường được khảo sát như: nhiệt độ, vật lơ lửng, một số muối dinh dưỡng, N hữu cơ, P hữu cơ đều thấp hơn so với mùa khô và luôn nằm trong GHCP được quy định trong các tiêu chuẩn nước thủy sản hiện hành.

Vùng đầm Ô Loan được bao phủ chủ yếu bởi các trầm tích hạt mịn. Tỷ lệ trung bình cấp hạt bùn-sét (<0.062 mm) lên đến 78.21%. Carbon hữu cơ, N hữu cơ và P tổng số có hàm lượng tương đối cao, tập trung chủ yếu ở các trạm phía nam của đầm.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 7/14/2010
Number of Views: 3386

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search