Saturday, April 01, 2023  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2009 ::..   Login
 Article Details
Đề tài: Nghiên cứu tác động của một số hiện tượng tai biến thiên nhiên lên biến động mực nước biển ven bờ Khánh hòa

Đề tài phòng: Vật Lý Biển
Chủ nhiệm: CN. Nguyễn Kim Vinh
Mã đề tài: CS02-2009

Tóm tắt kết quả đề tài:

Nêu những đặc điểm chính của biến động mực nước biển trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện đại, thực trạng biến đổi mực nước biển ở một số vùng biển thế giới. Phân tích vai trò của các quá trình chính tham gia vào biến động mực nước biển. Thực hiện nghiên cứu cụ thể ( case study) cho vùng biển Nha Trang(Khánh Hòa). Kết quả tính toán và phân tích chuỗi số liệu mực nước từng giờ tại Nha Trang, từ 1976 đến 2008, cho thấy xu thế biến đổi mực nước biển với chu kỳ 5,7 năm. Từ 1976 đến 1992 mực nước (theo xu thế) giảm và từ 1993 đến 2008 tăng. Áp dụng phương pháp lọc Xo-filter, IOC, để xác định thành phần biến đổi không triều của mực nước biển. Kết quả tính toán và nghiên cứu có giá trị khoa học và thực tiễn nhất định.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 7/14/2010
Number of Views: 3140

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search