25 Tháng Năm 2022  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2009 ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Đề tài: Biến động Sinh vật phù du vùng cửa sông Cửa Bé, vịnh Nha Trang vào kỳ gió mùa tây nam

Đề tài phòng: Sinh vật Phù du biển
Chủ nhiệm: CN. Nguyễn Cho
Mã đề tài: CS04-2009

Tóm tắt kết quả đề tài:

Biến động sinh vật phù du (SVPD) được khảo sát trong mùa gió tây nam từ tháng 5 đến tháng 9/2009 tại cửa sông Cửa Bé, Vịnh Nha Trang. Mẫu SVPD và dinh dưỡng được thu hàng tháng vào lúc triều cao và triều thấp. Biến động ngày đêm của SVPD cũng được xem xét từ trạm cố định 24 giờ. Tổng số loài thực vật phù du (TVPD) ghi nhận được trong thời gian khảo sát là 187 loài, trong đó tảo Silic 123 loài, tảo Hai roi 61 loài, tảo Xanh Lam 2 loài và tảo Xương Cát 1 loài. Số lượng động vật phù du (ĐVPD) là 133 loài, trong đó nhóm chân mái chèo có 85 loài, nhóm Có bao với 15 loài và các nhóm khác 33 loài. Sinh vật lượng TVPD và ĐVPD có biến động khá rõ giữa các tháng khảo sát và giữa các thời điểm triều ở cả tầng mặt và tầng đáy. Sinh vật lượng TVPD trung bình cao nhất ghi nhận được trong tháng 6 (560 tb.mL-1 và 140,64 μgC.L-1) và thấp nhất trong tháng 7 (25 tb.mL-1 và 3,62 μgC.L-1). Loài ưu thế Chaetoceros spp. quyết định tổng mật độ, sinh khối tế bào, mức độ ổn định cũng như chỉ số đa dạng sinh học của quần xã TVPD. Sinh vật lượng ĐVPD trung bình cao nhất trong tháng 8 (43.738 cá thể.m-3 và 42 mgC.m-3) và thấp nhất trong tháng 5 (4.347 cá thể.m-3 và 4,9 mgC.m-3). Biến động các muối dinh dưỡng theo không gian và thời gian biểu hiện khá rõ tải lượng chất thải/dinh dưỡng từ sông. Tuy nhiên những đỉnh cao về sinh vật lượng TVPD với các đỉnh cao hàm lượng muối dinh dưỡng không trùng nhau và tương quan giữa chúng khá thấp.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 14/07/2010
Số lượt người xem: 2324

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm