Wednesday, February 28, 2024  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2009 ::..   Login
 Article Details
Đề tài: Thành phần axít béo và Carotenoid tổng số của trứng một số loài cá biển Nha Trang

Đề tài phòng: Hóa Sinh biển
Chủ nhiệm: TS. Phạm Xuân Kỳ
Mã đề tài: CS05-2009

Tóm tắt kết quả đề tài:

Để cung cấp thông tin cho việc sử dụng, hàm lượng lipít và carotenoid tổng số, thành phần và hàm lượng các axít béo ở trứng thành thục của năm loài cá biển gồm cá Ngừ chù Auxis thazard thazard (Lacepède, 1800), cá Nục thuôn Decapterus macrosoma Bleeker, 1851, cá Sòng Nhật bản Trachurus japonicus (Temminck & Schlegel, 1844), cá Nóc chấm cam Torquigener gloerfelti và cá Nhồng đuôi vàng Sphyraena obtusata Cuvier, 1829 ở vùng biển Nha trang đã được xác định trên máy đo quang phổ và sắc ký khí.

Các kết quả thu được cho thấy hàm lượng lipít cao nhất được bắt gặp trong trong trứng cá Nhồng (trung bình 9.3% trọng lượng tươi), thấp nhất trong trứng cá Ngừ (trung bình 2.54% ).Trứng của tất cả các loài cá nghiên cứu có hàm lượng cao các axít béo không no (65.1 – 74.55%). Trong các axít béo không no một nối đôi, 18:1 chiếm ưu thế về hàm lượng ở hầu hết trứng các loài (1.1 – 15%). Tổng hàm lượng các axít béo không no nhiều nối đôi khá cao, chiếm từ 41.68 - 68.91%. Trong đó, hàm lượng các axít béo không no nhóm n-3 (37.8 – 49.82%) chiếm ưu thế so với nhóm n-6 (12.1 – 31.1%) ở tất cả các mẫu nghiên cứu. Trong nhóm n-3, hàm lượng 20:5n-3 cao (11.53 -20.46 %) và hàm lượng của 22:6n-3 là rất đáng kể ở hầu hết các loài (6.81 - 10.04%). Đối với nhóm n-6, 18:2n-6 có hàm lượng khá cao ở trứng các loài (10.05 -20.01%). Ngoài ra, hàm lượng carotenoid tổng số trung bình chiếm từ 2.89 μg đến 10.05 μg/g trọng lượng tươi của các mẫu nghiên cứu. Mối tương quan thuận giữa hàm lượng carotenoid và lipít được xác nhận giữa trứng các loài cho thấy vai trò đồng thời của các nhóm chất này trong quá trình thành thục. Những kết quả này khẳng định rằng trứng của các loài cá trong nghiên cứu có giá trị dinh dưỡng và dược học cao, có thể khai thác cho các mục đích sử dụng khác nhau.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 7/14/2010
Number of Views: 2772

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search