Wednesday, February 28, 2024  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2009 ::..   Login
 Article Details
Đề tài: Tu chỉnh và cập nhật lại tên khoa học của các loài thuộc họ cá khế - CARANGIDAE

Đề tài phòng: Động vật có xương sống
Chủ nhiệm: Ths. Lê Thị Thu Thảo
Mã đề tài: CS07-2009

Tóm tắt kết quả đề tài:

Thu thập và ghi nhận thành phần loài thuộc họ cá Khế - Carangidae trong năm 2009 của các loại nghề: lưới vây, lưới mành, lưới trũ, lưới cước, rê 3 lớp, giã cào tại các cảng cá Đại Lãnh, Vạn Giã, Cửa Bé, Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa. Ngoài ra, kết hợp với các chuyến công tác của các đề tài hợp đồng với địa phương, chúng tôi đã thu mẫu ở các vùng biển: Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phan Thiết, Bến Tre, Trà Vinh. Đề tài đã thu được 31 loài thuộc họ cá Khế.

Trên cơ sở các tài liệu đã công bố, bước đầu chúng tôi đã tập hợp một danh sách gồm 80 tên khoa học của các loài thuộc họ cá Khế ở các vùng biển khác nhau ở Việt Nam. Dựa vào các tài liệu Eschmeyer (1998), Fishbase (2004), Bailly (2009), sau khi rà soát, đối chiếu synonym và tên khoa học có giá trị, có 49 loài thuộc họ cá Khế cần được chỉnh lý và cập nhật lại tên khoa học. Thành phần loài họ cá Khế thực có ở vùng biển Việt Nam là 50 loài thuộc 21 giống.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 7/14/2010
Number of Views: 2383

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search