Wednesday, April 24, 2024  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2009 ::..   Login
 Article Details
Đề tài: Khả năng kháng một số kháng sinh của vi khuẩn phân lập từ san hô mềm Sinularia spp. tại vịnh Nha Trang

Đề tài phòng: Phòng Sinh thái Môi trường Biển
Chủ nhiệm: ThS. Phạm thị Miền
Mã đề tài: CS09-2009

Tóm tắt kết quả đề tài:

Tìm kiếm các hợp chất mới có hoạt tính sinh học từ vi khuẩn sống cùng san hô mềm đang thu hút các nhà vi sinh vật học. Vì san hô mềm là nguồn của các chất có hoạt tính sinh học, mối liên quan giữa san hô mềm, vi khuẩn sống cùng nó và các chất có hoạt tính vẫn đang còn tranh cãi. Hiện tượng kháng thuốc kháng sinh –một đặc tính riêng biệt của vi khuẩn cũng đang gia tăng và là vấn đề đáng lo ngại đối với nhiều lĩnh vực. Có 28 chủng vi khuẩn được phân lập từ san hô mềm theo phương pháp nuôi cấy truyền thống, 26 chủng ngành Firmicutes trong đó có 2 chủng thuộc Actinobacteria (xạ khuẩn KH 13 và Micrococcus luteus) và 2 chủng ngành Proteobacteria . Trong số 25 chủng kiểm tra khả năng Tetracycline (TET), Gentamicin (GEN) và Cefazolin (CZ), chỉ có 1 chủng KH 4 kháng lại cefazoline và được xác định là Bacillus cereus 1 với độ chính xác 99,7%. Các chủng còn lại nhạy cảm với CZ với vòng kháng khuẩn từ 6 đến 17 mm. KH 6 và KH 10 thể hiện ít nhạy cảm nhất với GEN và CZ, trong khi KH 18 thể hiện ít nhạy cảm nhất đối với TET. Có 9 chủng thuộc chi Bacillus theo phân loại Bergey, dùng API 50CHB đã xác định được KH 5 là Bacillus licheniformis với độ chính xác 90,8%, và KH 20 là vi khuẩn Bacillus pumilus với độ chính xác 99,9%.
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 7/14/2010
Number of Views: 2545

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search