Saturday, April 01, 2023  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2009 ::..   Login
 Article Details
Đề tài: Thử nghiệm sinh sản cá ngựa Thân trắng (Hippocampus kelloggi) trong phòng thí nghiệm và nghiên cứu ảnh hưởng của một số loài thức ăn lên tốc độ tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá ngựa

Đề tài phòng: Phòng Công nghệ Nuôi trồng
Chủ nhiệm: KS. Hồ Thị Hoa
Mã đề tài: CS10-2009

Tóm tắt kết quả đề tài:

   Lần đầu tiên cá ngựa Thân trắng (Hippocampus kelloggi)  sinh sản thành công trong phòng thí nghiệm. Cá ngựa đực mang trứng hoặc phôi ngoài tự nhiên được nuôi trong bể kính, có sục khí và cho ăn ruốc đông lạnh hai lần/ngày. Cá con mới đẻ được tách riêng và nuôi trong hệ thống nước hở với mật độ 2con/lít. Trong 40 ngày đầu cá con được cho ăn động vật phù du, chủ yếu là Copepoda, hai lần/ngày với mật độ 2-5con/ml. Kết quả cho thấy, tỷ lệ sống của cá con 40 ngày tuổi đạt 70 ± 3,34%. Chiều dài và khối lượng của cá con 40 ngày tuổi đạt 54,9mm ± 3,19 và 0,54g ± 0,097.

   Nghiên cứu sự ảnh hưởng của 3 loại thức ăn Copepoda, , Artemia giàu hóa bằng A1 DHA Selco ( INVE Belgium) và Artemia lên tỉ lệ sống và tốc độ tăng trưởng của cá giống. Cá ngựa từ 1 đến 9 ngày tuổi được nuôi trong hệ thống hở với Mật độ cá nuôi 1con/2lít, thức ăn là Copepoda. Cá 10 ngày tuổi, tiến hành thí nghiệm với 3 loại thức ăn trên, mật độ thức ăn được duy trì 2-5 con/lít, cho ăn 2lần/ngày, bể nuôi có hệ thống lọc sinh học. Thí nghiệm được lặp lại 3 lần. Sau 30 ngày tỉ lệ sống của 3 lô Copepoda, Artemia giàu hóa và Artemia tương ứng: 98,9%, 100%, 85,2%. Tăng trưởng chiều dài và trọng lượng tương ứng: 57,65mm ± 3,98;  53,48mm ± 3,41; 46,81mm ± 3,17 và 0,31g ± 0,069; 0,28g ± 0,054; 0,14g  ± 0,028.

Từ khóa: Hippocampus kelloggi, Copepods, Mysids, tỷ lệ sống, tốc độ tăng trưởng.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 7/14/2010
Number of Views: 2235

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search