Saturday, April 01, 2023  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2009 ::..   Login
 Article Details
Đề tài: Thử nghiệm mô hình nuôi thương phẩm cá Ngựa Rằn (Hippocampus comes) bằng lồng trong ao đìa nuôi trồng thủy sản

Đề tài phòng: Trạm Thực nghiệm
Chủ nhiệm: CN. Hoàng Đức Lư
Mã đề tài: CS11-2009

Tóm tắt kết quả đề tài:

   Cá ngựa Vằn giống (Hippocampus comes, Cantor 1850)  45 ngày tuổi được thử nghiệm nuôi thương phẩm  bằng 2 mô hình nuôi bể trong nhà và trong ao nuôi trồng thủy sản. Sau 75 ngày nuôi (cá 120 ngày tuổi) cá đạt chiều cao ; khối lượng trung bình và tỷ lệ sống như sau:

Lô thí nghiệm
Lúc bắt đầu thí nghiệm
Lúc kết thúc thí nghiệm
Tỷ lệ sống (%)
L (mm)
W (gam)
L (mm)
W (gam)
Bể trong nhà
58,80±2,18
0,60±0,08
79,83±5,65
1,58±0,36
88,67
Lồng trong ao
58,75±2,08
0,61±0,09
68,57±4,07
0.93±0,17
15,67

   Qua thí nghiệm thấy rằng: cá nuôi bằng bể có tốc độ tăng trưởng nhanh và tỷ lệ sống cao hơn cá nuôi bằng lồng trong ao.

   Theo chúng tôi, có 2 nguyên nhân chính dẫn đến tốc độ tăng trưởng chậm và tỷ lệ sống thấp của cá ngựa nuôi lồng trong ao là:

  • Nhiệt độ nước trong ao thường cao và vượt ngưỡng chịu nhiệt của cá ngựa (trên 350C), gây ra cá chết hàng loạt.
  • Độ trong thấp:làm giảm tầm nhìn và ảnh hưởng đến sự bắt mồi của cá ngựa làm cho chúng thiếu ăn, suy kiệt, dễ nhiễm bệnh và chết.

 

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 7/14/2010
Number of Views: 2202

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search