Friday, February 28, 2020  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2009 ::..   Login
 Article Details
Nhiệm vụ: Kiểm kê, đánh giá thực trạng và quản lý số liệu mẫu vật ở Bảo tàng Hải dương học

Nhiệm vụ phòng: Phòng Chuyên môn Bảo Tàng
Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Mỹ Ngân

Tóm tắt kết quả nhiệm vụ:

   Đã có 1.005 mẫu sinh vật thuộc nhóm giáp xác được kiểm kê và quản lý tại Bảo tàng Hải dương học trong năm 2009. Các mẫu vật được bảo quản, thu thập thông tin từ Sổ mẫu vật và Sổ sưu tầm. Thông tin mẫu vật được nhập vào phần mềm Museum database để quản lý.

   Để những mẫu vật giáp xác tốt, có thể lưu giữ được lâu thì đối với mẫu vật lớn, khi thu mẫu phải còn tươi, chắc, đối với mẫu vật nhỏ thì cần bảo quản trong ống thủy tinh trước khi đặt trong lọ ngâm mẫu.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 7/14/2010
Number of Views: 1586

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search