16 Tháng Bảy 2024  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2009 ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Nhiệm vụ: Bổ sung dữ liệu cho cơ sở dữ liệu HDH

Nhiệm vụ phòng: Phòng Thông tin – Thư viện
Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thanh Vân

Tóm tắt kết quả nhiệm vụ:

   Tiếp tục nhiệm vụ từ những năm trước, năm 2009 Phòng Thông tin Thư viện tiếp tục thực hiện: “Bổ sung dữ liệu cho cơ sở dữ liệu HDH”. Trong quá trình thưc hiện đề tài, công tác nghiệp vụ thư viện năm 2009 vẫn theo những nề nếp, qui trình đã được hoạch định từ những năm trước. Phòng TT – TV đã nhập vào cơ sở dữ liệu chi tiết các sách và tạp chí nhận được từ đầu năm 2009; đề tài đã bổ sung cho CSDL_HDH khoảng 1000 biểu ghi (kể cả các biểu ghi của các csdl KQNC và DETAI) trong đó có 200 biểu ghi hồi cố các tạp chí xuất bản năm 1997.
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 14/07/2010
Số lượt người xem: 2516

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm