Saturday, April 01, 2023  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2009 ::..   Login
 Article Details
Nhiệm vụ: Kiểm soát chất lượng dữ liệu phân tích

Nhiệm vụ phòng: Phòng thiết bị - Phân tích
Chủ nhiệm: CN. Hồ Hải Sâm

Tóm tắt kết quả nhiệm vụ:

    Đã tiến hành kiểm soát chất lượng dữ liệu phân tích đối với các thông số: Chỉ số Hydro (pH); Ôxy hoà tan;  BOD5; Vật chất lơ lửng; Muối dinh dưỡng Nitrit và Phosphát.

    Kết quả kiểm định cho thấy: thiết bị đo pH đáp ứng tốt việc xác định chỉ số Hydro. Sai số ngẫu nhiên thấp khoảng 0.17%. 

    Đối với vật chất lơ lửng: sai số ngẫu nhiên dưới 5%; có thể chấp nhận đối với việc xác định hàm lượng vật chất lơ lửng bằng phương pháp trọng lượng.

    Đối với chỉ số ôxy hoà tan: Sai số ngẫu nhiên khoảng 0.6%. Chỉ số BOD5, sai số ngẫu nhiên khoảng 6%; Sai số trong kết quả phân tích chỉ số ôxy hoà tan và BOD là chấp nhận được và nguồn số liệu thu thập được bảo đảm độ tin cậy trong việc cung cấp và so sánh kết quả.

    Muối Nitrit: sai số ngẫu nhiên khá cao (7.8%) đối với mẫu có Nitrit thấp (< 3 μgN/l); Nếu mẫu có hàm lượng cao hơn thì sai số ngẫu nhiên trung bình dưới 6%; Kết quả này có thể chấp nhận được trong điều kiện hiện hành.

    Muối Phosphat: mẫu có hàm lượng Phosphat thấp (< 7 μgP/l), mức độ sai số ngẫu nhiên khá cao (9.6%); Nếu hàm lượng mẫu có giá trị cao hơn, thì sai số ngẫu nhiên trung bình dưới 5%; Kết quả này có thể chấp nhận được trong điều kiện hiện hành.

    Qua kết quả kiểm định, có thể nói rằng: nguồn dữ liệu thu thập được từ những phương pháp đo đạc trên hoàn toàn có thể tin cậy được vì có độ chính xác tương đối cao (ngoại trừ các muốI dinh dưỡng có hàm lượng thấp).
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 7/14/2010
Number of Views: 2147

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search