Sunday, February 23, 2020  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2009 ::..   Login
 Article Details
Nhiệm vụ: Hoàn thiện Website cung cấp và trao đổi thông tin dữ liệu biển

Nhiệm vụ phòng: Phòng Dữ liệu Biển và Tổ GIS
Chủ nhiệm: CN. Ngô Mạnh Tiến

Tóm tắt kết quả nhiệm vụ:

    Tiếp tục đề tài cơ sở năm 2008 “Xây dựng website cung cấp và trao đổi thông tin dữ liệu biển”, nhiệm vụ năm 2009 thực hiện: “Hoàn thiện website cung cấp và trao đổi thông tin dữ liệu biển” nhằm cung cấp công cụ cập nhật và cung cấp thông tin dữ liệu, không chỉ từ người quản lý web mà tất cả mọi người có đăng ký tài khoản đều có thể làm được. Thông qua trang web người dùng sẽ có được các thông tin về dữ liệu mà mình cần và có thể tiến hành liên lạc trao đổi hợp tác.

    Sản phẩm đề tài đạt được là trang web: http://vodc.vnio.org.vn

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 7/14/2010
Number of Views: 1572

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search