Tuesday, April 23, 2024  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2010 ::..   Login
 Article Details
Đề tài: Xác định nguồn và dạng tồn tại (trong hòa tan, lơ lửng và trầm tích) của các kim loại nặng Fe, Mn, và Cu trong môi trường sông Cái (Nha Trang)

Đề tài phòng: Phòng Thủy Địa Hóa
Chủ nhiệm: Nguyễn Hồng Thu
Mã đề tài: CS01-2010

Mục tiêu đề tài:

    Cung cấp các dẫn liệu về nguồn gốc của các kim loại nặng trong môi trường sông Cái (từ tự nhiên và từ hoạt động kinh tế - xã hội) và các dẫn liệu về dạng tồn tại của chúng trong môi trường sông (trong pha hòa tan, lơ lửng và trong trầm tích) nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu và quản lý môi trường hiệu quả hơn.

Nội dung nghiên cứu:

  1. Khảo sát sự biến động của nồng độ của các kim loại nặng trong pha hòa tan, lơ lửng và trầm tích khu vực sông Cái (từ đầu  nguồn – Khánh Vĩnh đến khu vực cửa sông – TP. Nha Trang)
  2. Xem xét nguồn của các kim loại (từ tự nhiên và từ hoạt động con người)
  3. Tìm hiểu tương quan về thành phần của các kim loại nặng trong môi trường, xem xét khả năng ảnh hưởng đến chất lượng môi trường vịnh Nha Trang.


Tóm tắt kết quả đề tài: (Đang thực hiện)

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 7/16/2010
Number of Views: 2496

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search