Wednesday, April 24, 2024  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2010 ::..   Login
 Article Details
Đề tài: Mô phỏng quá trình vận chuyển chất lơ lửng từ cửa sông ra đầm Nha Phu và vịnh Bình Cang – Nha Trang bằng mô hình 2D

Đề tài phòng: Phòng Vật lý biển
Chủ nhiệm: Phạm Sỹ Hoàn
Mã đề tài: CS02-2010

Mục tiêu đề tài:

  1. Hoàn thiện mô hình vận chuyển vật chất lơ lửng từ cửa sông ra biển dưới tác động của dòng chảy
  2. Mô phỏng được quá trình vận chuyển vật chất lơ lửng từ cửa sông Cái và sông Dinh ra biển dưới tác động của dòng chảy.
Nội dung nghiên cứu:
  1. Thu thập, phân tích các số liệu về khí tượng, thủy văn, thủy thạch động lực tại khu vực nghiên cứu
  2. Tiến hành 1 đợt khảo sát thực địa bổ sung vào mùa mưa năm 2010 nhằm thu thập các dữ liệu phục vụ kiểm chứng mô hình.
  3. Hoàn thiện mô hình tính toán
  4. Xây dựng các sơ đồ thể hiện quá trình tính toán.
  5. Báo cáo tổng kết đề tài.

Tóm tắt kết quả đề tài: (Đang thực hiện)
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 7/16/2010
Number of Views: 2514

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search