Wednesday, April 24, 2024  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2010 ::..   Login
 Article Details
Đề tài: Đánh giá hiện trạng địa chất môi trường khu vực sông Đà Nông, huyện Đông Hòa, Phú Yên

Đề tài phòng: Phòng Địa chất biển
Chủ nhiệm: Nguyễn Đình Đàn
Mã đề tài: CS03-2010

Mục tiêu đề tài:
 1. Đánh giá hiện trạng địa chất môi trường khu vực sông Đà Nông, huyện Đông Hòa, Phú Yên.
 2. Cung cấp cơ sở dữ liệu cho việc quản lý tổng hợp các thủy vực ven bờ Nam Trung bộ
Nội dung nghiên cứu:
 1. Đặc điểm địa hình
  • Địa hình bờ khu vực nghiên cứu và liền kề
  • Địa hình đáy khu vực nghiên cứu
 2. Đặc điểm trầm tích
  • Các kiểu trầm tích và sự phân bố
  • Thành phần vật liệu
  • Thành phần hóa học (chủ yếu là chất dinh dưỡng và một số kim loại nặng).
Tóm tắt kết quả đề tài: (Đang thực hiện)
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 7/16/2010
Number of Views: 2313

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search