Wednesday, April 24, 2024  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2010 ::..   Login
 Article Details
Đề tài: Phân loại chi tảo Ceratium Schrank 1793 (Dinophyta) vùng biển Nam Trung Bộ

Đề tài phòng: Phòng Sinh vật Phù du biển
Chủ nhiệm: Hồ văn Thệ
Mã đề tài: CS04-2010

Mục tiêu đề tài:
    Phân loại chi tảo Ceratium, góp phần nghiên cứu khu hệ tảo Hai roi vùng biển Việt Nam

Nội dung nghiên cứu:
  1. Thu mẫu bổ sung ở vùng biển Đà Nẵng
  2. Phân loại, mô tả chi tiết kèm theo hình ảnh các loài của chi tảo Ceratium
Tóm tắt kết quả đề tài: (Đang thực hiện)
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 7/16/2010
Number of Views: 2418

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search