Tuesday, April 23, 2024  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2010 ::..   Login
 Article Details
Đề tài: Biến động hàm lượng lipit và một số axít béo trong cơ, gan và trứng của cá Chẽm Lates calcarifer theo giai đoạn thành thục

Đề tài phòng: Phòng Hóa sinh
Chủ nhiệm: Phạm Xuân Kỳ
Mã đề tài: CS05-2010

Mục tiêu đề tài:

   Tìm hiểu mối liên quan giữa hàm lượng lipít tổng số, một số axít béo trong cơ, gan và trứng theo sự thành thục của cá Chẽm cái tự nhiên.

Nội dung nghiên cứu:

    Thu mẫu tách chiết và xác định lipit tổng số và thành phần các axit béo, đặc biệt nhóm n-3 và n-6 trong cơ, gan và trứng cá Chẽm ở các giai đoạn thành thục khác nhau (nội dung này không trùng với các nội dung trong đề tài nghiên cứu cơ bản).

Tóm tắt kết quả đề tài: (Đang thực hiện)

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 7/16/2010
Number of Views: 2315

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search