Wednesday, April 24, 2024  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2010 ::..   Login
 Article Details
Đề tài: Nghiên cứu khả năng và đề xuất các giải pháp phục hồi rừng ngập mặn ở vịnh Vân phong (tỉnh Khánh Hòa)

Đề tài phòng: Phòng Thực vật biển
Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Hòa
Mã đề tài: CS06-2010

Mục tiêu đề tài:
    Xác định được các khu vực có khả năng và đề xuất các giải pháp phục hồi rừng ngập mặn phù hợp cho từng khu vực.

Nội dung nghiên cứu:
  1. Khảo sát hiện trạng và tham vấn cộng đồng địa phương về khả năng phục hồi rừng ngập mặn (diện tích, nguồn giống, loài…)
  2. Đề xuất các giải pháp phục hồi rừng ngập mặn phù hợp (trồng rừng tập trung, phân tán, trong ao đìa, bãi biển…)
Tóm tắt kết quả đề tài: (Đang thực hiện)
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 7/16/2010
Number of Views: 2351

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search