Wednesday, April 24, 2024  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2010 ::..   Login
 Article Details
Đề tài: Chỉnh lý và cập nhật tên khoa học của các loài thuộc bộ cá Vược – Perciformes (bao gồm họ cá Mú Serranidae, cá Liệt Leiognathidae, cá Hồng Lutijanidae, cá Móm Gerridae, cá Đổng Nemipteridae và cá Ông căng Teraponidae) ở vùng biển Việt Nam

Đề tài phòng: Phòng Động vật có xương sống
Chủ nhiệm: Lê Thị Thu Thảo
Mã đề tài: CS07-2010

Mục tiêu đề tài:

    Góp phần hoàn chỉnh tên khoa học của các loài thuộc bộ cá Vược – Perciformes (bao gồm họ cá Mú Serranidae, cá Liệt Leiognathidae, cá Hồng Lutijanidae, cá Móm Gerridae, cá Đổng Nemipteridae và cá Ông căng Teraponidae).

Nội dung nghiên cứu:

  1. Tổng hợp và đưa ra danh sách các loài thuộc các ho cá Mú, cá Liệt, cá Hồng, cá Móm, cá Đổng  và cá Ông căng mà các tác giả đã công bố từ trước tới nay ở vùng biển Việt Nam.
  2. Kiểm tra đối chiếu, chỉnh lý và cập nhật lại tên khoa học có giá trị hiện hành cho các loài thuộc ho cá Mú, cá Liệt, cá Hồng, cá Móm, cá Đổng  và cá Ông căng .
  3. Hoàn thiện và đưa ra danh sách thành phần loài thuộc các họ á Mú, cá Liệt, cá Hồng, cá Móm, cá Đổng  và cá Ông căng có phân bố ở biển Việt Nam.

Tóm tắt kết quả đề tài: (Đang thực hiện)

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 7/16/2010
Number of Views: 2466

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search