Tuesday, April 23, 2024  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2010 ::..   Login
 Article Details
Đề tài: Đa dạng sinh vật đáy trong thảm cỏ biển ở Vịnh Nha Trang – Khánh Hòa

Đề tài phòng: Phòng Nguồn lợi Thủy sinh
Chủ nhiệm: Phan Thị Kim Hồng
Mã đề tài: CS08-2010

Mục tiêu đề tài:

    Hoàn chỉnh tư liệu về tính chất đa dạng của khu hệ sinh vật đáy đồng thời so sánh biến động của một số nhóm động vật đáy theo thời gian trong thảm cỏ biển làm cơ sở cho những đánh giá và giám sát lâu dài.

Nội dung nghiên cứu:
  1. Khảo sát bổ sung về thành phần loài và sinh vât lượng của động vật đáy trong thảm cỏ biển ở vịnh Nha Trang.
  2. So sánh thành phần loài và sinh vật lượng của sinh vật đáy giữa 2 khu vực nghiên cứu và giữa 2 thảm cỏ biển đơn và đa loài.
  3. So sánh sự thay đổi theo thời gian về tính chất thành phần loài và sinh vật lượng của động vật đáy tại các khu vực nghiên cứu.
  4. Đề xuất các nhóm động vật đáy làm cơ sở giám sát thảm cỏ biển.
Tóm tắt kết quả đề tài: (Đang thực hiện)
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 7/16/2010
Number of Views: 2444

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search