Wednesday, April 24, 2024  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2010 ::..   Login
 Article Details
Đề tài: Đánh giá mức độ nhiễm bẩn thuốc trừ sâu Clo hữu cơ và PCBs trong trầm tích vùng ven bờ vịnh Nha Trang, Khánh Hòa

Đề tài phòng: Phòng Sinh thái và Môi trường biển
Chủ nhiệm: Hoàng Trung Du
Mã đề tài: CS09-2010

Mục tiêu đề tài:

    Xem xét nhiễm bẩn chất hữu cơ nguy hại (TTS Clo hữu cơ, PCBs) trong môi trường trầm tích.

Nội dung nghiên cứu:
  1. Tổng quan tài liệu về nhiễm bẩn chất hữu cơ nguy hại trong môi trường trầm tích
  2. Khảo sát hàm lượng trừ sâu Clo hữu cơ và PCBs trong trầm tích vùng ven bờ vịnh Nha Trang,
  3. Xem xét và đánh giá phân bố theo không gian của sự nhiễm bẩn TTS và PCBs trong môi trường trầm tích vịnh
Tóm tắt kết quả đề tài: (Đang thực hiện)
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 7/16/2010
Number of Views: 2339

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search