Wednesday, April 24, 2024  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2010 ::..   Login
 Article Details
Đề tài: Khai thác nguồn dữ liệu Hải dương miễn phí trên mạng Internet, cập nhật cho cơ sở dữ liệu VODC

Đề tài phòng: Phòng Dữ liệu biển và Tổ GIS
Chủ nhiệm: Vũ văn Tác
Mã đề tài: CS11-2010

Mục tiêu đề tài:

    Bổ sung mảng số liệu thủy văn/hóa học cho cơ sở dữ liệu biển quốc gia (VODC) từ nguồn số liệu khai thác trên mạng Internet.

Nội dung nghiên cứu:
  1. Khai thác toàn bộ nguồn số liệu nhiệt độ và độ mặn trong vùng Biển Đông (kinh độ 990E-1250E; vĩ độ từ 50S – 250N) trên website VOS Nippon, có đến tháng 8 năm 2010. Nguồn số liệu trên website này được lưu trữ theo định dạng của file “CSV”.
  2. Chuyển đổi dữ liệu từ định dạng của file đã tải (CSV) vào cơ sở dữ liệu VODC.
  3. Dựa trên những tiện ích của phần mềm VODC, đánh giá chất lượng nguồn số liệu đã cập nhật.
Tóm tắt kết quả đề tài: (Đang thực hiện)
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 7/16/2010
Number of Views: 2316

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search