Wednesday, April 24, 2024  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2010 ::..   Login
 Article Details
Đề tài: Thu thập tài liệu và biên soạn nội dung “Cẩm nang giới thiệu về Bảo tàng Hải dương học Việt Nam”

Đề tài phòng: Phòng Quản lý chuyên môn Bảo tàng và Kỹ thuật truyền thông
Chủ nhiệm: Nguyễn Khả Phú
Mã đề tài: CS13-2010

Mục tiêu đề tài:

    Hệ thống hóa tư liệu về lịch sử, quá trình phát triển và hệ thống trưng bày của Bảo tàng Hải dương học Việt Nam làm cơ sở cho việc xuất bản cuốn  “Cẩm nang giới thiệu về Bảo tàng Hải dương học Việt Nam”, nhằm mục đích phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan và học tập.

Nội dung nghiên cứu:

    Thu thập và hệ thống hóa tài liệu về lịch sử hình thành, phát triển và hệ thống trưng bày của Bảo tàng Hải dương học Việt Nam làm cơ sở cho việc xuất bản cuốn  “Cẩm nang giới thiệu về Bảo tàng Hải dương học Việt Nam”.

Tóm tắt kết quả đề tài: (Đang thực hiện)

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 7/16/2010
Number of Views: 2434

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search