Wednesday, April 24, 2024  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2010 ::..   Login
 Article Details
Nhiệm vụ: Bổ sung dữ liệu cho cơ sở dữ liệu HDH

Nhiệm vụ phòng: Phòng Thông tin – Thư viện
Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Vân
Mã nhiệm vụ: CS14-2010

Mục tiêu:

    Bổ sung dữ liệu cho cơ sở dữ liệu HDH

Nội dung thực hiện:
  1. Bổ sung dữ liệu cho CSDL HDH: khảng 1.000 biểu ghi (tài liệu sách, tạp chí mới).
  2. Hồi có tài liệu: số hóa tài liệu là các ấn phẩm của Viện Hải Dương Học xuất bản từ năm 1923 – 1975. Trong năm 2010 sẽ tiếp tục scan 2.800 trang ấn phẩm của Viện xuất bản: Mémoire, Note, Contribution xuất bản trước năm 1975.
  3. Bổ sung dữ liệu cho CSDL KQNC: tất cả kết quả nghiên cứu năm 2009.
Tóm tắt kết quả đạt được: (Đang thực hiện)
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 7/16/2010
Number of Views: 2314

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search